NIEUWS

Hier vind je de laatste berichten en informatie.

Heb je een item om hier te plaatsen? Mail dit dan naar infonijensleek@gmail.com

Afscheid Hans Kroesen

Hans Kroesen heeft i.v.m. zijn verhuizing afscheid genomen van Dorpsbelang Nijensleek. Hans heeft zich in zijn periode bij de stichting voor vele zaken ingezet.
Een van zijn grootste projecten was het wijzigen van Stichting naar Vereniging. Dat is vanaf 8 september een feit. We bedanken Hans namens Dorpsbelang Nijensleek voor zijn inzet en vasthoudendheid en hebben hem als presentje een mand met streekproducten overhandigd.
Wij wensen Hans en zijn vrouw veel plezier en geluk met hun nieuwe uitdaging.

 

 

Nieuw bestuur Dorpsbelang Nijensleek

Dorpsbelang Nijensleek heeft een nieuw bestuur! Marco Steenbergen, Connie Idserda, Jolanda Bergsma en Hans Kroesen vormen sinds begin december het bestuur van Dorpsbelang Nijensleek. Een van de eerste aandachtspunten wordt het aanpassen van de rechtsvorm: van Stichting naar Vereniging; een verandering om de betrokkenheid onder de dorpsbewoners te verhogen en de transparantie naar de leden/bewoners te vergroten.

Inmiddels is ook een stimuleringsbijdrage toegekend aan een aantal ‘kleine initiatieven’. Er zijn een flink aantal mooie ideeën door de bewoners ingediend. Er zijn bedragen toegekend voor: het jaarlijkse onderhoud van de twee in Nijensleek aanwezige AED’s; het bouwen van een aantal mezenkasten (zoadat mezen kunnen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups) en tenslotte is er een bijdrage beschikbaar gesteld voor het idee om een Nijensleker ‘ommetje’ te realiseren.

Met de medewerking van gedreven bewoners van Nijensleek, zullen deze en andere initiatieven in de komende periode uitgevoerd worden.

 

 

Ingediende ideeen voor besteding subsidie ‘kleine initiatieven’

  1. Aanleg speelplein voor kinderen bij CBS de Bron.
  2. Op een aantal plekken in het dorp nog een aantal hardhouten bankjes of picknicktafels op leuke plekjes in het dorp (rustplaats voor fietsers of wandelaars)
  3. Informatie borden met tekst en oude foto’s van karakteristieke huizen/ bedrijfspanden in het dorp ( in de trend zoals bij de maatschappij van Weldadigheid).
  4. Een zgn. landlopersppad door singels, weilanden , bos en boswallen zodat er een aaneengesloten (ring) tussen verschillende (natuur) gebieden. Tussen De Eese , De Aa en het sterrenbos. Nu kan je geen route lopen door Nijensleek  onverhard.
  5. Kleine dagcamping bv bij de Aa.
  6. Hardhouten, in een landelijk landschap passende richtingaanwijzers naar een bezienswaardigheid,bos, plaats et cetera tbv wandelaars en fietsers.
  7. Openbaar elektrische  fietsen oplaadpunt.
  8. Informatie bord bij ingang dorp met hierop ouderdom dorp, type dorp, et cetera.
  9. Tot exploitatie brengen van het zandwingat Hellinga tot recreatief gebied zoals het blauwe meer.
  10. Maken van (ca 100) mezenkasten (bestrijden eikenprocessierups). Zelfwerkzaamheid van bewoners. Bijdrage gevraagd voor aanschaf materiaal.
  11. Ontwikkelen van ‘Nijensleker Ommetje’. Inclusief bewegwijzering.
  12. Pad langs de Dwarsweg over/langs (boeren-) erven.
  13. Het terugbrengen in het landschap van het kerkje/de zondagsschool op Dwarsweg 17 Nijensleek. Bijvoorbeeld door een impressie te maken in cortenstaal.

 

Uitnodiging voor alle bewoners van Nijensleek eo

Voor 2019 is door de gemeente Westerveld  €1500 beschikbaar gesteld voor zogenaamde “Kleine Initiatieven”

Iedereen met een idee over hoe we Nijensleek en omgeving mooier, beter, leefbaarder kunnen maken, wordt van harte uitgenodigd om dit kenbaar te maken.

Plannen/ideeën kunnen vὸὸr 1 november aanstaande worden ingediend bij de secretaris van Dorpsbelang Nijensleek.  Dit kan schriftelijk of per e-mail: in de bus bij Jenny van Hasselaar op Schoolweg  3,  8383 ELNijensleek , mailadres: infonijensleek@gmail.com

Alle ingediende ideeën worden gepubliceerd op de website. Het  bestuur van de Stichting beslist op 10 november a.s. welke plannen in aanmerking komen en hoe het geld wordt verdeeld en zal dit ook op de website van Dorpsbelang Nijensleek  (www.dorpsbelangnijensleek.nl) publiceren.

 

 

Hartslag voor Nijensleek.

Hartslag voor Nijensleek is enkele jaren geleden opgericht en heeft tot doel de hartveiligheid in Nijensleek te vergroten.

In Nijensleek zijn 2 AED’s en we zorgen voor het jaarlijkse onderhoud en verzorgen de (herhalings)lessen voor hartreanimatie.

Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden maar gelukkig zijn heel veel inwoners van Nijensleek  donateur geworden van Hartslag voor Nijensleek en hebben toestemming gegeven jaarlijks een bedrag van minimaal € 2.50 te doneren door middel van automatische incasso.

In de maand september 2019 zal het toegezegde bedrag automatisch worden geïncasseerd.

Namens Hartslag voor Nijensleek

Marlies Kleinhoven

Lydia Haafkens

Helma Oostindie

Gré Kerssies

 

 

Nieuwsbrief maart 2021 GAS-DrOvF

  

 

In deze nieuwsbrief leest u over de ontwikkelingen en de betrokkenheid van bewoners bij de plannen voor de gasvelden Boergrup/ Lombok. Deze werden eind december bekend gemaakt.
Daarnaast geven we u een stand van zaken over de formele procedures in enkele andere winningslocaties binnen ons werkgebied.

Veel bewoners maken zich zorgen over schades die kunnen ontstaan door de gaswinning. Daarom is er een nieuwe groep “Schades” in het leven geroepen, die bewoners wil ondersteunen bij de afhandeling daarvan.

Nieuwe plannen maken veel los

Tot 20 februari mocht gereageerd worden op de nieuwe plannen van Vermilion om gas te gaan winnen in de velden “Boergrup” en “Lombok”. Vanuit GAS DrOvF is veel energie gestoken in het geven van informatie over deze plannen in de regio: hoe loopt de procedure, waarop kan gereageerd worden, wat is de planning, hoe concreet zijn de plannen al, wat is de invloedssfeer van de velden, welke consequenties heeft het boren voor de directe omgeving, enz. enz. In de directe omgeving van de beoogde boorput is huis-aan-huis aangebeld om bewoners te informeren. In de dorpen Vledderveen, Vledder, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Noordwolde-Zuid is geflyerd met een oproep  op de website te kijken naar informatie. Ook stelden we een voorbeeldreactie op voor bewoners die wilden reageren en was er een telefonische hulplijn voor het opstellen van een schriftelijke reactie. Dit alles was mogelijk omdat er ook in de dorpen Wilhelminaoord en Noordwolde-Zuid bewoners in actie kwamen die zich ook aansloten bij de initiatieven van GAS DrOvF.

Een informatiebijeenkomst voor de plannen had het Ministerie in eerste instantie niet ingepland; maar door de vele reacties alsnog toe besloten. Het werden uiteindelijk 3 zoom-sessies waarbij aan iedere sessie zo’n 50 inwoners deelnamen.

Wanneer de voorstellen voor de nieuwe gasvelden Leemdijk, De Bree en Smitstede komen, is ons nog niet bekend. Wanneer dat het geval is zal GAS DrOvF daar aandacht aan besteden.

 

Formele reacties van GAS DrOvF

De stichting GAS DrOvF heeft een uitgebreide formele reactie gegeven op het zogenaamde “Voornemen”. In deze reactie is op de eerste plaats uitgebreid ingegaan op de zeer onzorgvuldige gang van zaken tot op dat moment. Daardoor was er onduidelijke informatie verstrekt, de planning vlak voor de Kerst kreeg kritiek, het feit dat de gaswinning zelf geen onderwerp van de inspraak is, enz. Daarnaast heeft GAS DrOvF gevraagd om een groot aantal onderzoeken voorafgaand aan het kiezen van een boorlocatie, of de winning als zodanig. Deze onderzoeken moeten duidelijk maken dat de winsten van de gaswinning bij het Ministerie n bij Vermilion liggen, maar alle maatschappelijke kosten en de concrete lasten en schade van de gaswinning bij de regio. Op het moment van schrijven van de nieuwsbrief worden de mensen die een reactie hebben gegeven uitgenodigd door Vermilion voor een inspraaksessie.

In het 3e kwartaal van dit jaar zal het Ministerie komen met haar antwoord op alle binnengekomen reacties. Dit leidt tot een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Alle bewoners, – ook degenen die in de 1e ronde niet hebben gereageerd-, kunnen dan een formele zienswijze indienen. Na publicatie is daar 6 weken de tijd voor. GAS DrOvF zal op dat moment in actie komen om u hierover te informeren.

Wat is inmiddels bereikt:

–  er hebben in februari een drietal informatiesessies plaatsgevonden

–  200 à 250 schriftelijke reacties zijn door bewoners en organisaties ingestuurd op de plannen

– Verder zegde Vermilion toe om het veld Boergrup een andere naam te geven na protest van de bewoners van de Boergup; maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd.

Tot slot. Vermilion nodigde omliggende bewoners van de boorlocatie en organisaties uit om deel te nemen aan een zoomsessie op 25 maart. Vermilion had bij de uitnodiging geen bespreekpunten genoemd. Omdat de antwoorden op onze inspraakreacties er nog niet zijn, hebben Milieudefensie Westerveld, Plaatselijk Belang van Vledder en Vledderveen en GAS DrOvF Vermilion een brief gestuurd. Daarin vroegen we om eerst de schriftelijke antwoorden op onze vragen en suggesties te leveren en daarna pas een dergelijke sessie te organiseren.

Zowel EZK als Vermilion hebben ons gezamenlijk verzoek afgewezen; we hebben besloten dan toch deel te nemen. Opvallend was dat EZK haar betrokkenheid bij de inspraak beperkt tot slechts de wettelijk verplichte onderdelen waarbij het  plan dat Vermilon indient als uitgangspunt geldt. Het is aan Vermilion om al dan niet de suggesties van de regio te betrekken in haar plan. Wij vinden dit een vreemde gang van zaken.

Verder viel op dat Vermilion zaken naar voren bracht die niet geheel volgens de waarheid zijn. Zo zou er een prima  schaderegeling zijn die door een onafhankelijke Commissie wordt uitgevoerd; zo zouden de werkzaamheden op de bouwplaats minder dan een half jaar overlast geven; zou winning vanuit een bestaande put technisch niet mogelijk te zijn, enz. Van de andere zijde werd zo veel mogelijk tegengas gegeven: er staan te veel woningen rondom de beoogde boorputlocatie, de maatschappelijke kosten moeten in beeld gebracht worden, naast technische redenen zijn er ook financiële redenen waarom Vermilion niet vanuit een bestaande boorlocatie wil gaan boren.

Het was duidelijk dat er onvoldoende ruimte was tijdens de bijeenkomst om onze standpunten en pijnpunten goed naar voren te brengen. We zullen nu initiatief nemen om deze op papier te zetten en aan Vermilion mee te geven. Natuurlijk met de “opdracht” deze te verwerken in hun plan (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) dat ze later dit jaar gaan presenteren. Op dat moment kunnen wij en alle andere belanghebbenden een formele reactie (zienswijze) indienen.

 

Verlenging Concessie

Een mijnbouwbedrijf krijgt op een zeker moment toestemming van de Minister om te gaan winnen. Maar daaraan vooraf gaat een winningsvergunning/concessie. Dit betekent dat een bedrijf toestemming heeft gekocht, én de verplichting heeft om gas op te sporen en te gaan exploiteren. Het veld Boergrup ligt voor een deel in Friesland maar de winningsvergunning Gorredijk die stamt uit 1989 in 2024 verloopt. Nu blijkt de Minister snel een verlenging van die winningsvergunning tot 2040 te hebben verstrekt. Na dit besluit kon nog bezwaar aangetekend worden.  GAS DrOvF heeft dat gedaan.

We vinden het besluit voorbarig: pas in 2024 verloopt de oude vergunning; de minister nam het besluit enkele dagen nadat het kabinet viel en niet duidelijk is nog hoe het nieuwe kabinet met de energietransitie in gang wil zetten.

We vinden dat “nut & noodzaak” van deze gaswinning niet is aangetoond: alle regio’s hebben een energiestrategie opgesteld waaraan nu voorbij wordt gegaan.  Het oude kabinet heeft toegezegd dat er geen nieuwe opsporingsvergunningen van gas op land zullen plaatsvinden.

En ten slotte vinden we dat de gaswinning nog niet veilig plaatsvindt en dat er onvoldoende garanties voor de vergoeding van schades zijn.

Alternatieven voor gaswinning

Het Rijk heeft aangegeven dat er gezamenlijk gekeken kan worden naar alternatieven voor de gaswinning. Dat zou bijvoorbeeld per regio kunnen gebeuren. Daarbij zouden de plannen voor alternatieve energiebronnen die er in een regio leven, betrokken moeten worden. Deze plannen zijn per regio vastgelegd in een regionale Energie Strategie (RES). In het gebied van GAS DrOvF dat in 3 provincies ligt, zou het om een drietal plannen kunnen gaan. We vinden het de moeite waard om hier aandacht aan te besteden. Met de nieuwe aanwas van actieve inwoners gaat dat tot de mogelijkheden behoren.

Projectgroep schade

Binnen GAS DrOvF is een groepje mensen aan de slag met de schadeafhandeling. In Groningen duurde het 20 jaar voordat de aardbevingen en dus schade aan woningen, zich aandienden. In onze regio is de gaswinning jonger, maar we willen voorkomen dat er bewoners in een vergelijkbare situatie terecht komen. De schadegroep wil inventariseren welke schades er al zijn aan woningen en bewoners adviseren hoe hiermee om te gaan. De Minister stelde vorig jaar een Commissie Mijnbouwschade in die na een jaar geëvalueerd wordt. Welke ervaringen zijn er met de afhandeling van klachten in onze regio? Hoe zou het beter kunnen? En hoe bereiken we dat?

Binnenkort komt er op de website van GAS DrOvF een apart aanmeldformulier voor schades. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens het privacyreglement (zie website) dat we hanteren.

 

 

Gaswinning Weststellingwerf bij de Raad van State

Op 12 februari jl. vond de zitting plaats voor de Raad van State tegen het instemmingsbesluit van de Minister over het winningsplan Weststellingwerf. Een gedenkwaardige dag (er kon geschaatst worden op de Hofvijver) met vertegenwoordiging van ettelijke bewoners, gemeenten West- en Ooststellingwerf en GAS DrOvF. De uitspraak over dit beroep volgt binnenkort en wordt gepubliceerd op www.raadvanstate.nl/uitspraken/ onder tabblad “interessant voor de media”. Op deze manier blijven wij het Ministerie onder druk zetten om ook procedureel de juiste stappen te nemen. De kans van slagen bij bestaande gaswinning is niet groot maar toch zie je hier en daar in Nederland dat de uitspraken van de Raad van State m.b.t. gaswinning in kleine velden beter oog krijgt voor de positie en veiligheid van bewoners op en rond kleine gasvelden.

Instemmingsbesluit Vinkega

De beroepsprocedure wordt opnieuw gestart door een fout die GAS DrOvF gemeld heeft in het informatietraject. In de informatie die uitgereikt is door het ministerie tijdens de informatiesessie zat een verkeerd postadres bij de informatie over zienswijzen. Door het appel van GAS DrOvF wordt het instemmingsbesluit opnieuw gepubliceerd en kan beroep ingesteld worden. Tip: als je in beroep wilt gaan: raadpleeg je rechtsbijstandverzekering en schakel die in. Doordat aan het beroep voor een Stichting GAS DrOvF griffiekosten zijn verbonden a 390 euro zou het heel fijn zijn als bedrijven en particulieren bijdragen in deze griffiekosten (390 euro per beroep). Op dit moment is dit beroep actueel voor de dorpen Vinkega en Nijensleek.

 

En verder….

7 mei Raad van State zitting veld Diever (nabij Wapse)

Recent ontvingen we bericht dat de Raad van State zitting over de uitbreiding van veld Diever plaatsvindt op 7 mei as. in Den Haag. De uitbreiding is in westelijke richting, naar/onder Vledder en Vledderveen. 

Geluidsoverlast

De put van Wapse produceert regelmatig een hoogfrequent geluid. Hierover is onlangs opnieuw melding gemaakt door Stichting GAS DrOvF. Het bleek wederom dat deze put de geluidsnormen overschrijdt. Gelukkig wonen hier weinig mensen dichtbij. Wat dit betekent voor het overige traject van de gastransportleidingen is nog niet duidelijk. Vragen zijn gesteld aan de betreffende instanties.

 

Voorlichting tiltmeters

Op 26 mei is er een zoombijeenkomst waarin het bedrijf Stabi Alert informatie verstrekt over tiltmeters. Deze meters meten o.a. de spanning in de muren van een gebouw en gebruikt men om schade aan een gebouw te bewijzen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. U kunt zich opgeven door een bericht te sturen naar tel.nr. 06-53410146.

Let wel, voor de aanschaf van een tiltmeter heeft men een dikke portemonnee nodig; de meter geeft alleen informatie over het gebouw waar het geplaatst is.

 

Vrijwiligers

GAS DrOvF is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die zich inzetten voor “de klus”. Op dit moment zijn we in het bijzonder op zoek naar een nieuwe secretaris. Wie belangstelling heeft kan zich melden via het vrijwilligersformulier op de website.

 

Steun

Om onze activiteiten uit te voeren, maken we kosten. Onze organisatie heeft daarom het donateurschap ingevoerd. Voor 10 euro per jaar kan iedereen het werk van GAS DrOvF steunen. Op de website van GAS DrOvF (www.gasdrovf.nl) kunt u aangeven donateur te willen worden. Het formulier op de website kunt u na het invullen direct insturen. Ook eenmalige giften zijn van harte welkom. Het banknummer van GAS DrOvF is NL35 RABO 0338 3569 59. Kijk ook voor nieuws en achtergronden op onze website: www.gasdrovf.nl. Ons privacyreglement staat op onze website.

Sinds 2020 heeft GAS DrOvF de ANBI-verklaring. Hierdoor is het mogelijk dat u uw donaties en eenmalige schenkingen kunt aftrekken van de belasting.

 

Nieuws uit de kerk

De protestantse kerken van Nijensleek en Vledder werken heel veel samen. Sinds 2015 is ds. Marianne Gaastra predikant van beide kerken. Ook de kerkdiensten zijn steeds vaker gezamenlijk. Met ingang van 2019 is op de eerste zondag van de maand een gezamenlijke dienst in de Streekkerk van Nijensleek. De tweede zondag van de maand is gezamenlijk in de Dorpskerk van Vledder, de derde zondag van de maand is er in beide kerken dienst en de vierde zondag van de maand wordt weer gezamenlijk gehouden in de Dorpskerk in Vledder.

Aanvang van de kerkdiensten 10 uur.

Ook zijn er per jaar acht gezamenlijke diensten van de protestantse kerken en de R.K. Parochie van Wilhelminaoord – Frederiksoord. Het telefoonnr. van de predikant is: Marianne Gaastra, 06-2340 4616, email: mariannegaastra@gmail.com.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Gré Kerssies, tel.0521-382185, email: grekerssies@gmail.com

KERKDIENSTEN 

de kerkdiensten worden vermeld via https://www.kerknetvledder.nl/pagina/1660/kerkdiensten.html

                        

 

 

Hartslag voor Nijensleek

In Nijensleek zijn twee AED’s

Eén is in het bezit van – en hangt buiten bij  de serre van camping De Moesberg en kan ook gebruikt worden voor de inwoners van Nijensleek.

De andere hangt in de garage van Cees de Groot Bolluijt op Dwarsweg 8. Deze garage is voorzien van een automatische deur. Boven de garagedeur net onder de dakgoot zit een knop. Als je die indrukt gaat de deur open en kan je de AED uit de kast nemen. Om de AED aan de Dwarsweg uit de kast te halen, moet je met je vuist op de rode drukknop op de kast slaan, dan zakt de bodem naar beneden en kun je de AED eruit nemen.

We hebben in Nijensleek een aantal vrijwilligers die jaarlijks een herhalingsles hartreanimatie volgen, maar ook een aantal inwoners van Nijensleek volgen elders, bv via hun werk, de herhalingslessen. Het blijft zeer nuttig elk jaar weer een herhalingscursus te volgen. Even weer alle puntjes op de i zetten, en dat zijn er heel wat, want we beginnen om ‘s morgens om 9  uur en het is zo half twaalf.

Je zou denken dat bij de herhalingslessen hartreanimatie elk jaar hetzelfde wordt geoefend. Toch verandert er regelmatig iets. De nieuwste ontwikkeling is, dat wanneer je met je mobiele telefoon112 belt met de melding dat het om een reanimatie gaat, je je telefoon op “luidspreker”moet zetten en de meldkamer blijft je dan telefonisch begeleiden tijdens de reanimatie.

HartslagNu is een landelijk platform voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Het is gebleken dat sinds HartslagNu functioneert steeds meer mensen een hartstilstand overleven met over het algemeen een goede kwaliteit van leven. We hebben in eerdere kwartaaltjes al eens  informatie gegeven over HartslagNu, maar dat is al weer een paar jaar geleden. En omdat de resultaten zo goed zijn willen we er graag nogmaals de aandacht op vestigen.

Via HartslagNu.nl kan je je als burgerhulpverlener aanmelden met je eigen 06 nummer. Bij een reanimatie melding stuurt de meldkamer direct 2 ambulances en roept via een sms of via de HartslagNu app op je telefoon een aantal burger hulpverleners op die dicht in de buurt wonen. Je krijgt dan een oproep om of een AED te halen en daarmee naar de reanimatie te gaan of je krijgt een oproep direct naar de reanimatie te gaan. Wanneer je op dat moment niet in buurt bent, hoeft je niets te doen.

Maar nu tegenwoordig zoveel mobieltjes locatie bepaling hebben kan het ook gebeuren dat je elders bent en een meldkamer jouw mobieltje traceert, dat je ook ook buiten je woonplaats een oproep kunt krijgen.

We hebben  een paar jaar geleden informatie gegeven over wat je moet doen wanneer je beslist niet gereanimeerd wilt worden. Ook dat herhalen we hierbij nog een keer:

Voor degenen die beslist niet gereanimeerd willen worden is het verstandig een niet-reanimeren penning te dragen, want als er sprake is van een reanimatie, en je draagt geen penning zullen de medewerkers van een ambulance altijd reanimeren. Ook al zeggen naaste familieleden dat deze persoon dit niet gewild zou hebben.

U kunt informatie over niet reanimeren vinden op internet: “niet reanimeren” of op de website van de NVVE (Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde). Bij de NVVE is ook de niet-reanimeren penning te bestellen. Helaas kan dit alleen wanneer je lid wordt van de NVVE. De penning moet voorzien zijn van een pasfoto en bevat de tekst: Reanimeer mij niet.

Namens Hartslag voor Nijensleek

Marlies Kleinhoven  – m.kleinhoven@home.nl   (tel. 383158)                                  

Gre Kerssies              – grekerssies@gmail.com (tel. 382185)

Helma Mulder           – helmulde@outlook.com (tel. 380000)

Lydia Haafkens         – l.haafkens@knmail.nl     (tel. 345956)