NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief

 

 Nieuwsbrief nr 1 – 2021                                16 juli 2021

 

 

Beste medebewoner van Nijensleek,

Het is al lange tijd rustig in ons dorp. Door covid zijn er geen bijeenkomsten geweest. We zijn helaas nog steeds – voor het organiseren van bijeenkomsten – afhankelijk van de maatregelen die de overheid heeft genomen en in de komende tijd moet gaan nemen. Wij willen jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen Dorpsbelang Nijensleek.

Van stichting naar vereniging

De overgang van stichting naar vereniging wordt binnenkort een feit. Zoals in een eerdere nieuwsbrief reeds is aangekondigd, wil het bestuur van de huidige stichting de betrokkenheid onder de bewoners verhogen. Een vereniging heeft als voordeel dat leden (bewoners van Nijensleek) een actieve rol hebben bij het verwezenlijken van de beoogde doelstellingen.

Een van de knelpunten bij de omzetting van stichting naar vereniging is de overdracht van het batig saldo van de stichting naar de nieuwe vereniging. In de statuten van de stichting is vastgelegd dat bij liquidatie een groot deel van de verleende subsidies terug moet worden gestort naar de subsidieverlener (Gemeente Westerveld). Wij hebben afgelopen 2 jaar met de Gemeente hierover overleg gehad. Na een langdurig traject heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westerveld er mee ingestemd dat het batig saldo van de stichting volledig overgedragen kan worden naar de nieuw op te richten Vereniging Dorpsbelang Nijensleek. Met de Gemeente is overeengekomen dat bij liquidatie van de stichting de verleende subsidies niet hoeven worden terugbetaald. Ook is overeengekomen dat in de statuten c.q. het huishoudelijk reglement van de nieuw op te richten vereniging wordt opgenomen dat het verkregen batig saldo wordt aangewend voor het vergroten van de saamhorigheid onder de bewoners van Nijensleek en voor het verbeteren van de leefbaarheid in en direct rondom Nijensleek. Met de Gemeente is tevens afgesproken dat de op te richten Vereniging Dorpsbelang Nijensleek door de Gemeente op dezelfde wijze behandeld wordt als de overige bestaande verenigingen/stichtingen die de belangen van de binnen de gemeente bestaande dorpskernen behartigd. Hiermee wordt onder meer gedoeld op het aanvragen van gemeentelijke subsidies door de nieuwe Vereniging Dorpsbelang Nijensleek. Wij zijn heel tevreden over het uiteindelijk bereikte resultaat!

Wij zijn nu – in samenwerking met de notaris – in de eindfase van het vaststellen van de statuten en huishoudelijk reglement van de nieuw op te richten Vereniging Dorpsbelang Nijensleek. Het eerste bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Nijensleek zal bestaan uit:

Jolanda Bergsma, voorzitter
Connie Idserda-Broekman, secretaris
Marco Steenbergen, Penningmeester

In de statuten wordt opgenomen dat het bestuur van de vereniging zal bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Na oprichting van de vereniging zullen we op zoek gaan naar nog 2 nieuwe bestuursleden! Zodra de statuten en het huishoudelijk reglement een feit zijn, worden deze op de website van Dorpsbelang Nijensleek gepubliceerd.

Zoals het er nu uitziet kunnen we de nieuwe Vereniging Dorpsbelang Nijensleek begin augustus 2021 oprichten, waarna de stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o. wordt geliquideerd. Het bestuur van de vereniging heeft besloten om in aanvang het lidmaatschap van de Vereniging Dorpsbelang Nijensleek voor alle bewoners – ouder dan 12 jaar – van Nijensleek met een vergoeding van € 0,00 mogelijk te maken. Het is immers aan de toekomstige leden van de Vereniging om te bepalen tegen welke vergoeding men in de toekomst lid kan worden van de Vereniging. 

 

Tot Slot: Kick-Off BBQ

Op zaterdag 28 augustus aanstaande zijn wij van plan om ter gelegenheid van nieuwe start voor de bewoners van Nijensleek een BBQ te organiseren! Binnenkort horen jullie hier meer over. Houdt de brievenbus in de gaten!!

 

Het bestuur van Dorpsbelang Nijensleek i.o
 
 
 
 
 

  u

Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief nr 2 – 2020                                                                                                                              15 december 2020

 

Beste dorpsgenoten,

Afgelopen jaar zijn er door de ons bekende omstandigheden weinig tot geen dorpsbijeenkomsten geweest.  Het ziet er naar uit dat dat nog wel even zo zal blijven.  Een aantal dorpsgenoten hebben het leuke initiatief genomen om een ‘Nijensleker Corona Pubquiz’ te organiseren. Vijfendertig deelnemers hebben gestreden om mooie prijzen, maar vooral was het leuk om  elkaar op deze manier weer eens te spreken en de kennis van het wel en wee in en rondom Nijensleek weer eens op te vijzelen.

Het nieuwe bestuur van Dorpsbelang Nijensleek is afgelopen jaar een aantal keer bijeen geweest om met elkaar te bespreken wat wij als Dorpsbelang Nijensleek voor de inwoners van Nijensleek kunnen betekenen en hoe we dit kunnen uitvoeren. In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke initiatieven zijn afgerond en welke nieuwe initiatieven het afgelopen jaar zijn gestart.

Van stichting naar vereniging

Eén van de belangrijkste aandachtspunten van het nieuwe bestuur is het aanpassen van de rechtsvorm: van stichting naar vereniging. In een stichting heeft het bestuur het voor het zeggen en is een inbreng van bewoners niet nodig. Het huidige bestuur van de stichting wil juist de betrokkenheid onder de dorpsbewoners verhogen en de transparantie naar de leden/bewoners vergroten. Voor een overgang van stichting naar vereniging is toestemming van de gemeente Westerveld nodig. De gemeente Westerveld heeft begin dit jaar ingestemd met de aanpassing van de rechtsvorm. Nu is het bestuur met de gemeente  in overleg over de invulling van een aantal belangrijke details. Het belangrijkste is de toekenning van subsidies. Dit heeft te maken met de huidige financiële situatie van onze Stichting. Zoals bekend heeft de stichting door de verkoop van het oude dorpshuis Grietn’steede een gunstig batig saldo. De gemeente is van mening dat de toekomstige vereniging – gezien de gunstige financiële situatie – gedurende een periode van 10 jaar geen aanspraak kan maken op toekenning van de reguliere subsidies voor de kleine dorpskernen. Het bestuur is van oordeel dat het toekennen van reguliere subsidies cf. de bestaande regelgeving dient te geschieden en dat hiervoor derhalve geen speciale afspraken nodig zijn.

Wij zijn nu bezig met het opstellen van de nieuwe statuten voor de vereniging Dorpsbelang Nijensleek. Naast de standaard artikelen voor een dergelijke vereniging zijn de belangrijkste thema’s voor de nieuwe statuten:

 Doel van de vereniging:

  • Een onafhankelijk, transparant en toegankelijk klankbord te zijn voor de inwoners van Nijensleek en het buitengebied;
  • De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid te vergroten door het (laten) organiseren van activiteiten voor jong en oud;
  • Het behartigen van de belangen en een verbindende factor te zijn voor de inwoners van ons dorp met provincie, gemeente, organisaties, verenigingen en overige instanties;
  • De inwoners te informeren over de voor hen belangrijke ontwikkelingen. 

Leden/bestuur/geldmiddelen: 

  • De vereniging kent leden. Het lidmaatschap is persoonlijk;
  • Het bestuur van de Vereniging bestaat uit minimaal vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging krachtens een bindende, door het bestuur op te maken voordracht. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar.
  • De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit een jaarlijkse bijdrage van de leden en de begunstigers, legaten, schenkingen en andere inkomsten (b.v. subsidies). Ieder lid is een bijdrage verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
  • Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Begunstigers zijn verplicht tot een jaarlijkse geldelijke bijdrage aan de vereniging. Begunstigers hebben het recht om aan de activiteiten van de Vereniging deel te nemen, de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren. Begunstigers hebben geen stemrecht. 

Projecten:

 Projecten kunnen worden gerealiseerd met als doel om Nijensleek te ‘versterken’ waarbij het gezamenlijk belang voorop staat en die passen binnen de doelstellingen van de Vereniging;

  • De projecten zoals hierboven bedoeld, worden met een projectplan en projectbudget door een of meerdere leden van de vereniging bij het bestuur ingediend. Het bestuur zal het ingediende projectplan met een advies aan de algemene ledenvergadering van de vereniging ter goedkeuring voorleggen;
  • Besluiten over een aan de algemene ledenvergadering voorgelegd project zullen met twee/derde meerderheid van de op de betreffende algemene ledenvergadering aanwezige stemgerechtigde leden worden genomen;
  • Nadat een project zoals hierboven bedoeld door de algemene ledenvergadering is goedgekeurd, zal er door het bestuur in overleg met de indiener een projectleider worden aangesteld. Minimaal eenmaal per kwartaal zal de projectleider het bestuur over de voortgang van het project rapporteren. De voortgang van het project zal tevens tijdens de algemene ledenvergaderingen worden besproken.

Het artikel m.b.t. Projecten is met name bedoeld om de opbrengst van de verkoop van het dorpshuis Grietn’steede te besteden op een manier die zoveel mogelijk ten gunste van alle bewoners is. Het bestuur stelt voor om de hoogte van de bijdrage per lid in aanvang op € 0,- vast te stellen. De Algemene Ledenvergadering kan vervolgens de definitieve hoogte van de bijdrage vaststellen.

Zodra de nieuwe statuten van de vereniging Dorpsbelang Nijensleek in concept geformuleerd zijn, zullen wij deze via een nieuwsbrief aan u voorleggen. Wij verwachten dat de concept-statuten komend voorjaar een feit zijn.

 Afronding project ‘aansluiting op het glasvezelnetwerk’

Inmiddels is dit project afgerond! In september 2018 is het initiatief opgepakt om een financiële bijdrage van € 200,- per huishouden aan te bieden als tegemoetkoming in de kosten voor de aansluiting op glasvezel in Nijensleek en haar buitengebied. In totaal hebben 43 huishoudens aan dit project deelgenomen.  De Stichting Dorpscentrum Nijensleek en Omstreken heeft  € 8.600,- aan dit project besteed.

Het Nijensleker Ommetje

Eind 2019 deed Dorpsbelang Nijensleek een oproep om met ideeën te komen voor initiatieven die alle bewoners van Nijensleek ten goede komen. Eén van de ideeën (van Jos Bollen) was om voor de inwoners een ‘ommetje’ te maken. Dat idee is door Dorpsbelang omarmd en aan Jos werd gevraagd om het idee verder uit te werken. Intussen is er een werkgroep gevormd die bestaat uit Jos, Jolanda (Bergsma), Peter (de Boer), Jan (Puper) en Renée (Dito).

Deze zomer is er inspiratie opgedaan in Dwingeloo. Daar zijn al een aantal ommetjes door en om het dorp tot stand gebracht die met veel plezier worden gelopen.

De leden van de werkgroep zijn nu bezig om in en om Nijensleek te verkennen waar en hoe een mooie route gemaakt kan worden. Een aantal uitdagingen zullen nog moeten worden opgelost; om er een paar te noemen:

  • toestemming verkrijgen van grondeigenaren,
  • aanleggen en/of egaliseren van onverharde paden,
  • routebordjes plaatsen,
  • hekken, poorten en bruggetjes plaatsen,
  •  

Met veel enthousiasme krijgt dit project gestalte.  De volgende fase is erop gericht om  ‘’t  Nije ommetje’ écht aan te leggen.  Daar zijn veel ‘handen’ voor nodig. Zo gauw bekend is wanneer en hoe er aan de slag gegaan wordt, zal er om jullie hulp gevraagd worden. Dorpsbelang zorgt voor financiële ondersteuning waar nodig. Voor communicatie wordt o.a. gebruik gemaakt van de  Fb-pagina ‘Nijensleek’. Je kunt je uiteraard vast aanmelden om bijvoorbeeld aan te geven: dat de route over jouw land mag, dat je wilt helpen met handwerk of dat je een machine hebt die we kunnen gebruiken. Dat kan bij bestuur Dorpsbelang of bij één van de leden van de werkgroep. De ambitieuze planning is om met elkaar rond 1 juli 2021 ’t Nije ommetje te lopen!

Nieuwjaarsborrel 2021

Zoals het er nu uitziet zullen wij begin volgend jaar geen nieuwjaarsborrel op een ‘traditionele’ manier kunnen organiseren. Wij zijn ons nog aan het beraden op welke wijze wij toch met elkaar het nieuwe jaar op een leuke manier kunnen inluiden. Het idee leeft om op de derde zondag in januari een leuke (korte) nieuwjaarswandeling te organiseren. In kleine groepjes ( afhankelijk van de geldende coronamaatregelen) kunnen wij gesteund door een aantal opdrachten de minder bekende plekjes in Nijensleek ontdekken. U hoort binnenkort hierover van ons!

Subsidie ‘kleine initiatieven’

Zoals jullie weten is een deel van de in 2020 aan ons toegekende subsidie ‘kleine initiatieven’  inmiddels aan een drietal projecten toegekend, t.w.:  het jaarlijkse onderhoud van de twee in Nijensleek aanwezige AED’s (€ 250); het bouwen van een aantal mezenkasten (zodat mezen kunnen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups) (€ 300); de organisatie van een bijeenkomst voor nieuwe bewoners (€ 150) en tenslotte is er een bijdrage beschikbaar gesteld voor het plan om een Nijensleker ‘ommetje’ te realiseren (€ 375). In verband met corona is de bijeenkomst nieuwe bewoners niet doorgegaan. Het geld wordt gereserveerd voor de volgende bijeenkomst.

Voor kleine initiatieven is nog een bedrag van € 425 beschikbaar. U kunt nog tot 31 januari 2021 uw ideeën voor een besteding van (een deel) van dit bedrag bij het bestuur indienen.

Tot slot

Het is niet anders! Voorlopig nog geen grootschalige bijeenkomsten. Het motto is: Blijf gezond en optimistisch en kijk een beetje naar elkaar om! Hopelijk zijn we in 2021 wel in staat om elkaar weer te ontmoeten. Tot die tijd informeren wij u via de nieuwsbrief en de berichtgeving op onze website:

www. dorpsbelangnijensleek.nl

Prettige feestdagen en vooral een gezonde start in 2021!!

Het bestuur van Dorpsbelang Nijensleek i.o.

 

Nieuwsbrief nr 1 – 2020                                 6 januari 2020

 

Nieuw bestuur

Dorpsbelang Nijensleek heeft een nieuw bestuur! Marco Steenbergen, Jenny van Hasselaar, Connie Idserda, Jolanda Bergsma en Hans Kroesen vormen sinds begin december het bestuur van Dorpsbelang Nijensleek. Zoals jullie waarschijnlijk wel vernomen hebben, zijn Wieger Visser, Simon de Vries en Jennie Baarda dit jaar uit het bestuur getreden. Het bestuur heeft hen inmiddels voor hun enthousiasme en inzet voor ons dorp op een feestelijke manier bedankt. Op de eerstvolgende dorpsbijeenkomst zullen wij ongetwijfeld terugblikken op hun bestuursperiode.

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd, zal één van de eerste aandachtspunten van het nieuwe bestuur het aanpassen van de rechtsvorm worden: van Stichting naar Vereniging. Een verandering om de betrokkenheid onder de dorpsbewoners te verhogen en de transparantie naar de leden/bewoners te vergroten. De gemeente Westerveld heeft inmiddels toestemming verleend om de oude Stichting te kunnen liquideren. Met de gemeente zijn wij nog in gesprek over de voorwaarden voor het overhevelen van het batig saldo naar de nieuw op te richten Vereniging Dorpsbelang Nijensleek. Wij gaan er van uit dat hierover begin 2020  overeenstemming wordt bereikt.

 Nieuwjaarsborrel

Op zaterdag 18 januari nodigen wij jullie van harte uit om gezamenlijk het nieuwe jaar met een drankje en een hapje in te luiden. Deze nieuwjaarsborrel vindt plaats in de kantine van camping De Moesbergen van 20.00 tot 22.00 uur.

Wij zullen dan kort terugblikken, maar vooral ook met elkaar spreken over een nieuwe toekomst voor de Vereniging Dorpsbelang Nijensleek.

Toekenning subsidie ‘kleine initiatieven’

Na onze oproep op de website van Dorpsbelang Nijensleek om met ideeën te komen voor de besteding van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor kleine initiatieven zijn er in totaal 13 ideeën aangemeld. Deze ideeën zijn op de website gepubliceerd. Inmiddels zijn er bedragen toegekend voor: het jaarlijkse onderhoud van de twee in Nijensleek aanwezige AED’s; het bouwen van een aantal mezenkasten (zodat mezen kunnen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups); de organisatie van een bijeenkomst voor nieuwe bewoners en tenslotte is er een bijdrage beschikbaar gesteld voor het idee om een Nijensleker ‘ommetje’ te realiseren.

Met de medewerking van gedreven bewoners van Nijensleek, zullen deze en mogelijk nog andere initiatieven in de komende periode uitgevoerd worden.

Bijdrage aansluiting op het glasvezelnetwerk

Inmiddels zijn bijna alle aangevraagde bijdragen aan de betrokken bewoners uitbetaald. Degene die voor deze bijdrage in aanmerking komen maar zich nog niet hebben gemeld, kunnen dat nog doen tot 1 februari 2020. Hierna stopt de door ons geïnitieerde actie! In totaal hebben in Nijensleek 39 huishoudens gevraagd om de bijdrage van € 200,- per huishouden voor aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Bouwen van mezenkasten

Op zaterdag 18 januari zullen vanaf 14.00 uur in de werkplaats van Claus van den Hoek (Bosschasteeg 4) ca. 30  mezenkasten worden gebouwd. In het kader van het subsidietraject  ‘kleine initiatieven’ van de Gemeente Westerveld is er € 300,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van het materiaal om mezenkasten te bouwen. De kasten zijn voor een groot deel door Claus voorbereid.  Jullie worden uitgenodigd om mee te helpen deze mezenkasten in elkaar te zetten. De kast(en) zullen in Nijensleek worden opgehangen om meer mezen in ons gebied aan te trekken. De mezen kunnen dan weer een bijdragen leveren aan de bestrijding van de eikenprocessierups.

Kijk op de facebookpagina van Nijensleek https://www.facebook.com/Nijensleek/ voor nadere informatie!

 

Nieuws uit de Gemeente Westerveld

Op woensdag 15 januari vanaf 19.30 uur zijn we uitgenodigd voor een nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis te Diever. Een mooie gelegenheid om met andere bewoners en onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad te spreken en van gedachten te wisselen. Meer info: https://www.gemeentewesterveld.nl/

Afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van de Gemeente Westerveld bewoners uitgenodigd om van gedachten te wisselen over een aantal thema’s. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd in ons regioblad ‘De Westervelder’. De thema’s zijn zeer divers en gaan o.m. over het te voeren ‘bomenbeleid’, ’inrichting openbare ruimte’ en ‘veiligheid’ in onze gemeente. Vanuit Dorpsbelang Nijensleek proberen we op deze bijeenkomsten aanwezig te zijn, maar alle bewonders zijn (via de aankondigingen in ‘De Westervelder’ https://westervelder.nl/)  uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Ook dit jaar is er een initiatief om een bijeenkomst voor ‘nieuwe bewoners’ te organiseren. De initiatiefnemer is ditmaal Dorpsbelang Vledderveen. De inwoners die in 2019 in ons deelgebied (oude dorpskern Vledder) komen wonen, willen we begin februari 2020 graag op deze manier verwelkomen. Als dit initiatief daadwerkelijk invulling krijgt ontvangen de nieuwe bewoners hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

De Stichting Naobuur heeft het idee ontwikkeld om door de introductie van een ‘buurtbus’ dorpsbewoners de gelegenheid te bieden om op een toegankelijke manier vervoerd te kunnen worden naar bv. de activiteiten in de dorpshuizen, de bibliotheek. Dit idee is inmiddels uitgevoerd en we kunnen binnenkort  informatie hierover vinden op de website van Stichting Naobuur (www.naobuur.nl)

Op 19, 20 en 21 juni vindt in Frederiksoord op het terrein van de Fruithof, een dansfestival plaats: Drenthe on the Move. Meer info: https://drentheonthemove.nl/

In juni wordt bekend of (een aantal) Koloniën van Weldadigheid de UNESCO Werelderfgoed-status krijgen. De verbinding tussen Frederiksoord en Veenhuizen zal dan (nog) duidelijker worden.

In dit kader is er een initiatief ontwikkeld om de contacten tussen de Koloniën te versterken. Een aantal bewoners/ondernemers uit ons gebied gaat met bewoners/ondernemers in Veenhuizen onderzoeken waar samengewerkt kan worden ten aanzien van cultuur/zorg/groen & food en recreatie.

Tot slot

Wij spreken elkaar weer op onze Nieuwjaarsborrel bij camping Moesberg op zaterdag 18 januari vanaf 20.00 uur!

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 1-2019

Nijensleek, 12 september 2019

Lange tijd  hebben jullie weinig gehoord van Dorpsbelang Nijensleek.  Dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over een aantal voor ons dorp belangrijke zaken.

   1. De overgang van Stichting naar Vereniging

Tot op heden hebben we te maken met de Stichting Dorpscentrum Nijensleek en Omstreken. Deze Stichting is destijds opgericht om naast het behartigen van de belangen van de inwoners van Nijensleek de exploitatie van een verenigingsgebouw mogelijk te maken. Zoals iedereen weet is het verenigingsgebouw (Griet’nsteede) met het omliggende terrein verkocht en maken we sinds een aantal jaren gebruik van vergaderruimte in het bedrijfsverzamelgebouw ’t Werkt aan de Hoofdweg.

Tijdens onze najaarsvergadering op 19 november vorig jaar heeft het bestuur het voornemen aangegeven om doelstellingen van de huidige Stichting aan te passen en de naam te veranderen in ‘Stichting Dorpsbelang Nijensleek’. Naar aanleiding van dit voornemen is door de vergadering het voorstel gedaan om voor Dorpsbelang Nijensleek een verenigingsstructuur te kiezen. Wij hebben deze suggestie overgenomen en hebben ons inmiddels georiënteerd op een verenigingsstructuur voor de nieuwe activiteiten van Dorpsbelang Nijensleek.

De Vereniging Dorpsbelang Nijensleek zal zich met name richten op het vergroten van de saamhorigheid onder de inwoners van Nijensleek en het verbeteren van de leefbaarheid in en direct rondom Nijensleek.  Getracht zal worden om dit doel te bereiken door:

   • Een onafhankelijk, transparant en toegankelijk klankbord te zijn voor de inwoners van Nijensleek en het buitengebied;
   • De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid te vergroten door het (laten) organiseren van activiteiten voor jong en oud;
   • Het behartigen van de belangen en een verbindende factor zijn voor de inwoners van ons dorp met provincie, gemeente en overige instanties, organisaties en verenigingen;
   • Inwoners te informeren over voor hen belangrijke ontwikkelingen.

Om de overgang van de huidige stichting naar een Vereniging Dorpsbelang Nijensleek mogelijk te maken, zal de huidige Stichting geliquideerd moeten worden en een nieuwe Vereniging moeten worden opgericht. Voor het liquideren van de huidige Stichting is toestemming van de gemeente Westerveld vereist. Inmiddels zijn wij hierover met de gemeente in gesprek.  Zodra de formele toestemming is verleend kan de Vereniging Dorpsbelang Nijensleek worden opgericht.

   1. Aansluiting op het glasvezelnetwerk

Inmiddels is de infrastructuur voor de aansluiting op het glasvezelnetwerk in Nijensleek afgerond en zijn cf. aanvraag de huishoudens aangesloten.  Zij kunnen nu gebruik maken van internet via het nieuwe glasvezelnetwerk. Dit betekent dat die inwoners die zich eerder bij ons hebben aangemeld voor de bijdrage van € 200,- per huishouden, deze bijdrage kunnen verzilveren.  Zoals afgesproken ontvangen zij deze bijdrage nadat de aansluitfactuur (bij voorkeur via het mailadres infonijensleek@gmail.com) is ontvangen.

   1. Ontwikkelingen binnen ons dorp

Met veel inzet en enthousiasme wordt door een aantal inwoners van de Schoolweg op regelmatige basis zwerfafval langs de wegen in Nijensleek verzameld. Op onze website kunt u de data waarneer het zwerfafval wordt verzameld vernemen.  Kees van Hasselaar coördineert deze actie. Laat hem weten (0521-380830) of en wanneer je het team kunt versterken!

Afgelopen zomer is er met de provincie en de gemeente Westerveld overleg geweest over het beperken van de maximale snelheid op de provinciale weg door Nijensleek ter hoogte van de CBS De Bron en het kruispunt Hoofdweg/Bosschasteeg. De Provincie heeft laten weten dat zij “geen gerede gronden hebben om  de huidige situatie aan te passen”.  Het antwoord van de Provincie op ons verzoek zal op onze website worden gepubliceerd.

Begin dit jaar is op de hoek Hoofdweg/Moersberger Erven een ondergrondse afvalcontainer geplaatst. Op ons verzoek is op deze locatie ook een parkeerplaats gecreëerd, waardoor een veiliger situatie is ontstaan wanneer het  afval wordt weggebracht.

Ook dit jaar heeft de gemeente Westerveld onze Stichting een subsidie van € 1500,- toegekend. Deze subsidie is bedoeld om kleine initiatieven in de dorpsgemeenschappen te stimuleren. Op onze website zullen wij de criteria voor de ideeën voor de besteding van deze subsidie publiceren. Wij vragen jullie om jullie ideeën kenbaar te maken.

Dit najaar gaat de Nijensleker Eettafel weer voor ons koken. Nadere informatie over de datum, tijd en het thema leest u o.m. op de website van Dorpsbelang Nijensleek (www.dorpsbelangnijensleek.nl).

Komend seizoen zullen de diverse verenigingen in Nijensleek weer hun periodieke bijeenkomsten organiseren in ’t Werkt aan de hoofdweg. Ook dit jaar zal onze Stichting de huur van de vergaderlocatie voor deze bijeenkomsten betalen.

   1. Tot slot

Nu een nieuwe Vereniging Dorpsbelang Nijensleek een feit wordt, zijn wij op zoek naar een aantal bestuursleden die zich – samen met de huidige bestuursleden – sterk gaan maken voor het realiseren van de doelstellingen van de nieuwe vereniging.  Jullie enthousiasme en inspiratie is van belang om van de nieuwe opzet een succes te maken. Meld je aan via één van onderstaande bestuursleden!

Namens het bestuur,

Jenny van Hasselaar                                                          Hans Kroesen

0521-380830/0623844973                                            0521-380022/ 0652071198

Website:                 www.dorpsbelangnijensleek.nl     

E-mail:                     infonijensleek@gmail.com

 

 

 

 

 

Verslag van de bijeenkomst 19 november 2018 van Dorpsbelang Nijensleek e.o. io.

Aanwezig: 20 bewoners, 3 bestuursleden; Jennie Baarda, Simon de Vries en Hans Kroesen.

Opening

Hans Kroesen heet iedereen van harte welkom. Hij legt uit waarom hij de bijeenkomst leidt: Wieger Visser heeft aangegeven op dit moment in zijn leven andere zaken voorrang te geven en zijn bestuurstaken neer te leggen. Jenny van Hasselaar heeft aangegeven tot 1 december geen bestuurstaken te vervullen aangezien zij herstelt van een medische ingreep.

Doelstellingen Stichting

Het bestuur heeft de afgelopen periode nagedacht over de toekomst van de Stichting   ‘Dorpscentrum Nijensleek en Omstreken’.

Het lijkt zinvol om de Stichting een nieuw doel te geven o.a. omdat het dorpshuis (Griet’nsteede) niet meer bestaat. Verenigingen moeten nog wel gefaciliteerd worden. Ook ziet de Gemeente Westerveld ‘Dorpsbelang’ steeds meer als gesprekspartner in de behartiging van de belangen van bewoners.

Voorgesteld wordt om de volgende doelstellingen te hanteren voor de nieuwe Stichting:

Een onafhankelijk, transparant en toegankelijk klankbord zijn voor de inwoners van Nijensleek en het buitengebied;

De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid vergroten door het (laten) organiseren van activiteiten voor jong en oud;

Het behartigen van de belangen en een verbindende factor zijn voor de inwoners van ons dorp met provincie, gemeente en overige instanties, organisaties en verenigingen;

Inwoners informeren over ontwikkelingen die hen aangaan

Ook wordt voorgesteld om de naam van de Stichting aan te passen t.w.: Dorpsbelang Nijensleek e.o.

Hans vraagt aan de aanwezigen of zij zich er in kunnen vinden. Het voorstel voor de tennaamstelling en de doelstellingenplan krijgt instemming.

Kees van Hasselaar vraagt zich af of een verenigingsvorm een betere optie is; leden hebben dan immers stemrecht en in een stichting kan een bestuur zonder mandaat handelen. Hans geeft aan dat ook binnen het bestuur gesproken is over een verenigingsstructuur voor Dorpsbelang Nijensleek.  De kans is groter dat de bewoners meer betrokken worden. Het lid zijn van een vereniging zorgt er voor dat bewoners letterlijk ‘een stem’ krijgen. Indien gekozen wordt voor  een verenigingsstructuur, dan blijven alle bewoners vanzelfsprekend  welkom op de bijeenkomsten van Dorpsbelang Nijensleek om zich te laten informeren over zaken die het dorp aangaan, maar alleen leden kunnen meebeslissen. 

Claus van den Hoek vraagt of niet alle bewoners lid gemaakt kunnen worden van de vereniging tenzij ze aangeven géén lid te willen zijn.

Wil Groot Boluit vraagt zich af of de naam ‘dorpsbelang’ niet teveel lijkt op die van politieke partijen.

Hans geeft aan de naam ‘dorpsbelang ’ inmiddels een gebruikelijke naam is geworden voor een dergelijke dorpsorganisatie.

Genoemde opties zullen worden afgewogen door het bestuur en het bestuur zal in de voorjaarsbijeenkomst met een concreet voorstel komen.

Hans noemt de website (www.dorpsbelangnijensleek.nl) als nieuw communicatiemiddel voor de bewoners van Nijensleek. Aanwezigen spreken hun zorg uit dat inwoners zonder internet in de toekomst geen informatie zullen kunnen krijgen. Er worden verschillende voors-en-tegens bij deze ontwikkeling genoemd; buren kunnen buren-zonder-internet nieuws doorgeven. Er wordt door het bestuur doorlopend gekeken naar een optimale informatievoorziening. Verenigingen en initiatiefnemers van activiteiten zijn en worden uitgenodigd om hun activiteiten door te geven zodat deze via de site gecommuniceerd kunnen worden.

Glasvezel

Glasvezel Buitenaf gaat geen glasvezel aanleggen en alle verplichtingen die zijn aangegaan met de providers die namens GB handelen zijn vervallen.

Bewoners die overgestapt zijn naar Westerveld op Glas hebben nog tot 1 december de tijd om een aanvraag te doen voor tegemoetkoming in de kosten (€ 200) door de Stichting Dorpscentrum Nijensleek en Omstreken.

Ondergrondse afvalcontainer

Er is overleg geweest met wethouder Henk Doeven en met milieuambtenaar Ronald Nijhoff. In tegenstelling tot wat eerder werd bekendgemaakt krijgt ook Nijensleek een ondergrondse container voor restafval. Dorpsbelang heeft geadviseerd om deze te plaatsen bij de spoelplaats aan de Moerhoven. De Gemeente Westerveld en Stichting Spoelplaats Nijensleek gaan hierover in gesprek.

Informatiebijeenkomst Nieuwe Bewoners

Op 4 februari 2019 vindt in ‘Ons Dorpshuis’ in Wilhelminaoord een bijeenkomst plaats om ‘nieuwe bewoners’ van de kernen Vledder, Vledderveen, Wateren, Zorgvliet, Doldersum, Nijensleek, Frederiksoord en Wilhelminaoord te informeren over het leven in onze mooie dorpen. Dit is een initiatief van Naobur dat voor de tweede keer plaats vindt.

Een aantal bewoners en burgemeester Rikus Jager zullen vertellen over kunst, cultuur, natuur en de (ontstaans)geschiedenis van ons leefgebied en wat de verschillende dorpskernen de nieuwe bewoners te bieden hebben.

Het bleek vorig jaar moeilijk om de adressen van nieuwe bewoners via de gemeente te krijgen (privacy). Dus, als je nieuwe bewoners kent, tip ze dan (aanmelden en nadere info via bestuur).

Er bleek onder de aanwezigen ook belangstelling voor een dergelijke informatieve bijeenkomst voor bewoners die al langer in het gebied wonen.

Actie Zwerfafval

Kees van Hasselaar en Herma  Mulder ergerden zich in toenemende mate aan het zwerfafval in de bermen van de Schoolweg. Ze besloten om periodiek zwerfafval te gaan opruimen. Intussen bleek er een regeling vanuit de Gemeente Westerveld te zijn waarin bewoners/dorpsbelang gestimuleerd worden om zwerfafval te helpen opruimen. Er wordt hiervoor een vergoeding per km gegeven en materiaal om het vuil te verzamelen. De gemeente haalt dit verzamelde vuil op (wil graag meten om hoeveel vuil het gaat) en haalt ook groter vuil dat gedumpt wordt op.

Herma en Kees nemen de Schoolweg, Dwarsweg en (een deel van) de Hoofdweg voor hun rekening. Ze geven aan dat het een leuke en lonende activiteit is en dat extra handjes welkom zijn. De vergoeding voor het verzamelen van het afval komt in de kas van Dorpsbelang Nijensleek.

Wat verder ter tafel komt

Hans doet verslag van de ontwikkelingen in Frederiksoord die bij de bewonersbijeenkomst zijn gedeeld t.a.v. Huis van Weldadigheid, eindigen museum de Koloniehof, bijenexpertisecentrum, woonacademie Tuinbouwschool, ontwikkeling Mandenmakerij/Weverij

De eettafel Nijensleek organiseert op 4 januari een Nieuwjaarsbijeenkomst op Camping De Moesberg.

De aanwezigen ontvangen een folder met de route langs de Pauperportretten.

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in het voorjaar van 2019.

Houd in de tussenliggende periode de website www.dorpsbelangnijensleek.nl in de gaten en geef het adres van de website door aan buren, vrienden en bekenden.

Informatie over Nijensleek die je wil delen via de site kun je mailen naar infonijensleek@gmail.com of bezorgen bij Jenny van Hasselaar, Schoolweg 3

Nijensleek, 21 november

Namens de Stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o.

Hans Kroesen

 

 

  

 Nieuwsbrief nr 1- 2018        

Dit is de eerste nieuwsbrief in deze, nieuwe vorm.

We hopen dat het nieuwe logo jullie aanspreekt: de kleuren en de vorm staan voor de oorsprong van Nijensleek, de ‘nije slieken’, de nieuwe natte gronden die in de Middeleeuwen in cultuur zijn gebracht.  In het logo zijn de kleuren van deze natte gronden en grasland verwerkt.

De mooiste manier om met elkaar van gedachten te wisselen, om nieuws en nieuwtjes met elkaar uit te wisselen en om op de hoogte te blijven van elkaars ‘reilen en zeilen’ blijft: even bij elkaar aan lopen. Maar dat is niet altijd mogelijk in ons 4 km lange dorp. Daarom moeten we soms óók op een andere manier met elkaar communiceren.

Het dorpshuis Griet’nsteede aan de Schoolweg is er niet meer. Het Griet’nsteede Kwartaaltie houdt op te bestaan en zal niet meer worden verspreid.

Nieuwsbrieven zullen in het vervolg via onze nieuwe website worden gepubliceerd én  huis-aan-huis worden verspreid.

Een andere belangrijke verandering:

Stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o. wordt Stichting Dorpsbelang Nijensleek

Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o. heeft besloten om de stichting een ander naam te geven: Stichting Dorpsbelang Nijensleek.

De nieuwe Stichting gaat zich sterk maken voor het behartigen van de belangen van de inwoners, het vergroten van de saamhorigheid onder de bewoners van ons dorp en het verbeteren van de leefbaarheid in en direct rondom Nijensleek.

De gemeente Westerveld vindt het belangrijk om te weten wat er in de dorpen leeft en speelt. Zij willen de communicatie graag via de Dorpsbelangen laten verlopen.

In mei werd door het bestuur van Stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o. een bijeenkomst georganiseerd waar ondermeer de beoogde wijziging van het doel en daarmee ook de naam van de stichting voorgelegd zou worden aan de inwoners van Nijensleek. Omdat er  – afgezien van de bestuursleden – slechts 4 bewoners aanwezig waren, heeft het bestuur de bijeenkomst ter plaatse afgelast;  jammer dat wij jullie mening niet hebben kunnen horen.

Dorpsbelang Nijensleek is er vóór én namens de inwoners Nijensleek.
Dit proberen we te bereiken door:

 • Een onafhankelijk, transparant en toegankelijk klankbord te zijn voor de inwoners van Nijensleek en het buitengebied;
 • De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid te vergroten door het (laten) organiseren van activiteiten voor jong en oud;
 • Het behartigen van de belangen en een verbindende factor te zijn voor de inwoners van ons dorp met provincie, gemeente en overige instanties, organisaties en verenigingen;
 • Inwoners te informeren over ontwikkelingen die hen aangaan.

Website Dorpsbelang Nijensleek

Vanaf 1 november aanstaande kun je op de website www.dorpsbelangnijensleek.nl volgen wat er in en rondom Nijensleek de komende tijd te doen is. De verschillende verenigingen kunnen via deze website hun leden informeren. De actuele agenda met vergaderdata zal  via de website worden gecommuniceerd.  Wetenswaardigheden vanuit de gemeente Westerveld en andere voor ons relevante organisaties kunt u straks lezen op onze website.

Voor het levendig en actueel houden van deze website is ook de input van de bewoners van zeer groot belang!!  Op de website wordt aangegeven hoe u deze input aan ons kunt doorgeven.

 Najaarsbijeenkomst bewoners Nijensleek

Op maandag 19 november aanstaande organiseert Dorpsbelang Nijensleek een najaarsbijeenkomst voor alle bewoners. Tijdens deze bijeenkomst informeren we jullie graag over onze activiteiten en plannen en horen we graag wat er leeft onder jullie, de bewoners.

Op de website van Dorpsbelang Nijensleek ziet u straks de agenda, plaats en tijd voor deze bijeenkomst.

Als je wilt reageren, kom langs, je bent van harte welkom bij de bestuursleden. En je kunt vanaf
1 november ook reageren via het nieuwe mailadres welke te vinden is op de website.

Hartelijke groet,

Bestuur Dorpsbelang Nijensleek

Wieger Visser, voorzitter

Jenny van Hasselaar, secretaris

Jennie Baarda, penningmeester

Simon de Vries, lid

Hans Kroesen, lid

 

 

Nieuwsbrief nr 1 – 2020                                 6 januari 2020

 

Nieuw bestuur

Dorpsbelang Nijensleek heeft een nieuw bestuur! Marco Steenbergen, Jenny van Hasselaar, Connie Idserda, Jolanda Bergsma en Hans Kroesen vormen sinds begin december het bestuur van Dorpsbelang Nijensleek. Zoals jullie waarschijnlijk wel vernomen hebben, zijn Wieger Visser, Simon de Vries en Jennie Baarda dit jaar uit het bestuur getreden. Het bestuur heeft hen inmiddels voor hun enthousiasme en inzet voor ons dorp op een feestelijke manier bedankt. Op de eerstvolgende dorpsbijeenkomst zullen wij ongetwijfeld terugblikken op hun bestuursperiode.

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd, zal één van de eerste aandachtspunten van het nieuwe bestuur het aanpassen van de rechtsvorm worden: van Stichting naar Vereniging. Een verandering om de betrokkenheid onder de dorpsbewoners te verhogen en de transparantie naar de leden/bewoners te vergroten. De gemeente Westerveld heeft inmiddels toestemming verleend om de oude Stichting te kunnen liquideren. Met de gemeente zijn wij nog in gesprek over de voorwaarden voor het overhevelen van het batig saldo naar de nieuw op te richten Vereniging Dorpsbelang Nijensleek. Wij gaan er van uit dat hierover begin 2020  overeenstemming wordt bereikt.

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel

 

 

 

 

Op zaterdag 18 januari nodigen wij jullie van harte uit om gezamenlijk het nieuwe jaar met een drankje en een hapje in te luiden. Deze nieuwjaarsborrel vindt plaats in de kantine van camping De Moesbergen van 20.00 tot 22.00 uur.

Wij zullen dan kort terugblikken, maar vooral ook met elkaar spreken over een nieuwe toekomst voor de Vereniging Dorpsbelang Nijensleek.

Toekenning subsidie ‘kleine initiatieven’

Na onze oproep op de website van Dorpsbelang Nijensleek om met ideeën te komen voor de besteding van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor kleine initiatieven zijn er in totaal 13 ideeën aangemeld. Deze ideeën zijn op de website gepubliceerd. Inmiddels zijn er bedragen toegekend voor: het jaarlijkse onderhoud van de twee in Nijensleek aanwezige AED’s; het bouwen van een aantal mezenkasten (zodat mezen kunnen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups); de organisatie van een bijeenkomst voor nieuwe bewoners en tenslotte is er een bijdrage beschikbaar gesteld voor het idee om een Nijensleker ‘ommetje’ te realiseren.

Met de medewerking van gedreven bewoners van Nijensleek, zullen deze en mogelijk nog andere initiatieven in de komende periode uitgevoerd worden.

Bijdrage aansluiting op het glasvezelnetwerk

Inmiddels zijn bijna alle aangevraagde bijdragen aan de betrokken bewoners uitbetaald. Degene die voor deze bijdrage in aanmerking komen maar zich nog niet hebben gemeld, kunnen dat nog doen tot 1 februari 2020. Hierna stopt de door ons geïnitieerde actie! In totaal hebben in Nijensleek 39 huishoudens gevraagd om de bijdrage van € 200,- per huishouden voor aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Bouwen van mezenkasten

Op zaterdag 18 januari zullen vanaf 14.00 uur in de werkplaats van Claus van den Hoek (Bosschasteeg 4) ca. 30  mezenkasten worden gebouwd. In het kader van het subsidietraject  ‘kleine initiatieven’ van de Gemeente Westerveld is er € 300,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van het materiaal om mezenkasten te bouwen. De kasten zijn voor een groot deel door Claus voorbereid.  Jullie worden uitgenodigd om mee te helpen deze mezenkasten in elkaar te zetten. De kast(en) zullen in Nijensleek worden opgehangen om meer mezen in ons gebied aan te trekken. De mezen kunnen dan weer een bijdragen leveren aan de bestrijding van de eikenprocessierups.

Kijk op de facebookpagina van Nijensleek https://www.facebook.com/Nijensleek/ voor nadere informatie!

 

Nieuws uit de Gemeente Westerveld

Op woensdag 15 januari vanaf 19.30 uur zijn we uitgenodigd voor een nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis te Diever. Een mooie gelegenheid om met andere bewoners en onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad te spreken en van gedachten te wisselen. Meer info: https://www.gemeentewesterveld.nl/

Afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van de Gemeente Westerveld bewoners uitgenodigd om van gedachten te wisselen over een aantal thema’s. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd in ons regioblad ‘De Westervelder’. De thema’s zijn zeer divers en gaan o.m. over het te voeren ‘bomenbeleid’, ’inrichting openbare ruimte’ en ‘veiligheid’ in onze gemeente. Vanuit Dorpsbelang Nijensleek proberen we op deze bijeenkomsten aanwezig te zijn, maar alle bewonders zijn (via de aankondigingen in ‘De Westervelder’ https://westervelder.nl/)  uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Ook dit jaar is er een initiatief om een bijeenkomst voor ‘nieuwe bewoners’ te organiseren. De initiatiefnemer is ditmaal Dorpsbelang Vledderveen. De inwoners die in 2019 in ons deelgebied (oude dorpskern Vledder) komen wonen, willen we begin februari 2020 graag op deze manier verwelkomen. Als dit initiatief daadwerkelijk invulling krijgt ontvangen de nieuwe bewoners hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

De Stichting Naobuur heeft het idee ontwikkeld om door de introductie van een ‘buurtbus’ dorpsbewoners de gelegenheid te bieden om op een toegankelijke manier vervoerd te kunnen worden naar bv. de activiteiten in de dorpshuizen, de bibliotheek. Dit idee is inmiddels uitgevoerd en we kunnen binnenkort  informatie hierover vinden op de website van Stichting Naobuur (www.naobuur.nl)

Op 19, 20 en 21 juni vindt in Frederiksoord op het terrein van de Fruithof, een dansfestival plaats: Drenthe on the Move. Meer info: https://drentheonthemove.nl/

In juni wordt bekend of (een aantal) Koloniën van Weldadigheid de UNESCO Werelderfgoed-status krijgen. De verbinding tussen Frederiksoord en Veenhuizen zal dan (nog) duidelijker worden.

In dit kader is er een initiatief ontwikkeld om de contacten tussen de Koloniën te versterken. Een aantal bewoners/ondernemers uit ons gebied gaat met bewoners/ondernemers in Veenhuizen onderzoeken waar samengewerkt kan worden ten aanzien van cultuur/zorg/groen & food en recreatie.

Tot slot

Wij spreken elkaar weer op onze Nieuwjaarsborrel bij camping Moesberg op zaterdag 18 januari vanaf 20.00 uur!

 

 

NIEUWSBRIEF 1-2019

Nijensleek, 12 september 2019

Lange tijd  hebben jullie weinig gehoord van Dorpsbelang Nijensleek.  Dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over een aantal voor ons dorp belangrijke zaken.

   1. De overgang van Stichting naar Vereniging

Tot op heden hebben we te maken met de Stichting Dorpscentrum Nijensleek en Omstreken. Deze Stichting is destijds opgericht om naast het behartigen van de belangen van de inwoners van Nijensleek de exploitatie van een verenigingsgebouw mogelijk te maken. Zoals iedereen weet is het verenigingsgebouw (Griet’nsteede) met het omliggende terrein verkocht en maken we sinds een aantal jaren gebruik van vergaderruimte in het bedrijfsverzamelgebouw ’t Werkt aan de Hoofdweg.

Tijdens onze najaarsvergadering op 19 november vorig jaar heeft het bestuur het voornemen aangegeven om doelstellingen van de huidige Stichting aan te passen en de naam te veranderen in ‘Stichting Dorpsbelang Nijensleek’. Naar aanleiding van dit voornemen is door de vergadering het voorstel gedaan om voor Dorpsbelang Nijensleek een verenigingsstructuur te kiezen. Wij hebben deze suggestie overgenomen en hebben ons inmiddels georiënteerd op een verenigingsstructuur voor de nieuwe activiteiten van Dorpsbelang Nijensleek.

De Vereniging Dorpsbelang Nijensleek zal zich met name richten op het vergroten van de saamhorigheid onder de inwoners van Nijensleek en het verbeteren van de leefbaarheid in en direct rondom Nijensleek.  Getracht zal worden om dit doel te bereiken door:

   • Een onafhankelijk, transparant en toegankelijk klankbord te zijn voor de inwoners van Nijensleek en het buitengebied;
   • De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid te vergroten door het (laten) organiseren van activiteiten voor jong en oud;
   • Het behartigen van de belangen en een verbindende factor zijn voor de inwoners van ons dorp met provincie, gemeente en overige instanties, organisaties en verenigingen;
   • Inwoners te informeren over voor hen belangrijke ontwikkelingen.

Om de overgang van de huidige stichting naar een Vereniging Dorpsbelang Nijensleek mogelijk te maken, zal de huidige Stichting geliquideerd moeten worden en een nieuwe Vereniging moeten worden opgericht. Voor het liquideren van de huidige Stichting is toestemming van de gemeente Westerveld vereist. Inmiddels zijn wij hierover met de gemeente in gesprek.  Zodra de formele toestemming is verleend kan de Vereniging Dorpsbelang Nijensleek worden opgericht.

   1. Aansluiting op het glasvezelnetwerk

Inmiddels is de infrastructuur voor de aansluiting op het glasvezelnetwerk in Nijensleek afgerond en zijn cf. aanvraag de huishoudens aangesloten.  Zij kunnen nu gebruik maken van internet via het nieuwe glasvezelnetwerk. Dit betekent dat die inwoners die zich eerder bij ons hebben aangemeld voor de bijdrage van € 200,- per huishouden, deze bijdrage kunnen verzilveren.  Zoals afgesproken ontvangen zij deze bijdrage nadat de aansluitfactuur (bij voorkeur via het mailadres infonijensleek@gmail.com) is ontvangen.

   1. Ontwikkelingen binnen ons dorp

Met veel inzet en enthousiasme wordt door een aantal inwoners van de Schoolweg op regelmatige basis zwerfafval langs de wegen in Nijensleek verzameld. Op onze website kunt u de data waarneer het zwerfafval wordt verzameld vernemen.  Kees van Hasselaar coördineert deze actie. Laat hem weten (0521-380830) of en wanneer je het team kunt versterken!

Afgelopen zomer is er met de provincie en de gemeente Westerveld overleg geweest over het beperken van de maximale snelheid op de provinciale weg door Nijensleek ter hoogte van de CBS De Bron en het kruispunt Hoofdweg/Bosschasteeg. De Provincie heeft laten weten dat zij “geen gerede gronden hebben om  de huidige situatie aan te passen”.  Het antwoord van de Provincie op ons verzoek zal op onze website worden gepubliceerd.

Begin dit jaar is op de hoek Hoofdweg/Moersberger Erven een ondergrondse afvalcontainer geplaatst. Op ons verzoek is op deze locatie ook een parkeerplaats gecreëerd, waardoor een veiliger situatie is ontstaan wanneer het  afval wordt weggebracht.

Ook dit jaar heeft de gemeente Westerveld onze Stichting een subsidie van € 1500,- toegekend. Deze subsidie is bedoeld om kleine initiatieven in de dorpsgemeenschappen te stimuleren. Op onze website zullen wij de criteria voor de ideeën voor de besteding van deze subsidie publiceren. Wij vragen jullie om jullie ideeën kenbaar te maken.

Dit najaar gaat de Nijensleker Eettafel weer voor ons koken. Nadere informatie over de datum, tijd en het thema leest u o.m. op de website van Dorpsbelang Nijensleek (www.dorpsbelangnijensleek.nl).

Komend seizoen zullen de diverse verenigingen in Nijensleek weer hun periodieke bijeenkomsten organiseren in ’t Werkt aan de hoofdweg. Ook dit jaar zal onze Stichting de huur van de vergaderlocatie voor deze bijeenkomsten betalen.

   1. Tot slot

Nu een nieuwe Vereniging Dorpsbelang Nijensleek een feit wordt, zijn wij op zoek naar een aantal bestuursleden die zich – samen met de huidige bestuursleden – sterk gaan maken voor het realiseren van de doelstellingen van de nieuwe vereniging.  Jullie enthousiasme en inspiratie is van belang om van de nieuwe opzet een succes te maken. Meld je aan via één van onderstaande bestuursleden!

Namens het bestuur,

Jenny van Hasselaar                                                          Hans Kroesen

0521-380830/0623844973                                            0521-380022/ 0652071198

Website:                 www.dorpsbelangnijensleek.nl     

E-mail:                     infonijensleek@gmail.com

 

 

 

 

 

Verslag van de bijeenkomst 19 november 2018 van Dorpsbelang Nijensleek e.o. io.

Aanwezig: 20 bewoners, 3 bestuursleden; Jennie Baarda, Simon de Vries en Hans Kroesen.

Opening

Hans Kroesen heet iedereen van harte welkom. Hij legt uit waarom hij de bijeenkomst leidt: Wieger Visser heeft aangegeven op dit moment in zijn leven andere zaken voorrang te geven en zijn bestuurstaken neer te leggen. Jenny van Hasselaar heeft aangegeven tot 1 december geen bestuurstaken te vervullen aangezien zij herstelt van een medische ingreep.

Doelstellingen Stichting

Het bestuur heeft de afgelopen periode nagedacht over de toekomst van de Stichting   ‘Dorpscentrum Nijensleek en Omstreken’.

Het lijkt zinvol om de Stichting een nieuw doel te geven o.a. omdat het dorpshuis (Griet’nsteede) niet meer bestaat. Verenigingen moeten nog wel gefaciliteerd worden. Ook ziet de Gemeente Westerveld ‘Dorpsbelang’ steeds meer als gesprekspartner in de behartiging van de belangen van bewoners.

Voorgesteld wordt om de volgende doelstellingen te hanteren voor de nieuwe Stichting:

Een onafhankelijk, transparant en toegankelijk klankbord zijn voor de inwoners van Nijensleek en het buitengebied;

De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid vergroten door het (laten) organiseren van activiteiten voor jong en oud;

Het behartigen van de belangen en een verbindende factor zijn voor de inwoners van ons dorp met provincie, gemeente en overige instanties, organisaties en verenigingen;

Inwoners informeren over ontwikkelingen die hen aangaan

Ook wordt voorgesteld om de naam van de Stichting aan te passen t.w.: Dorpsbelang Nijensleek e.o.

Hans vraagt aan de aanwezigen of zij zich er in kunnen vinden. Het voorstel voor de tennaamstelling en de doelstellingenplan krijgt instemming.

Kees van Hasselaar vraagt zich af of een verenigingsvorm een betere optie is; leden hebben dan immers stemrecht en in een stichting kan een bestuur zonder mandaat handelen. Hans geeft aan dat ook binnen het bestuur gesproken is over een verenigingsstructuur voor Dorpsbelang Nijensleek.  De kans is groter dat de bewoners meer betrokken worden. Het lid zijn van een vereniging zorgt er voor dat bewoners letterlijk ‘een stem’ krijgen. Indien gekozen wordt voor  een verenigingsstructuur, dan blijven alle bewoners vanzelfsprekend  welkom op de bijeenkomsten van Dorpsbelang Nijensleek om zich te laten informeren over zaken die het dorp aangaan, maar alleen leden kunnen meebeslissen. 

Claus van den Hoek vraagt of niet alle bewoners lid gemaakt kunnen worden van de vereniging tenzij ze aangeven géén lid te willen zijn.

Wil Groot Boluit vraagt zich af of de naam ‘dorpsbelang’ niet teveel lijkt op die van politieke partijen.

Hans geeft aan de naam ‘dorpsbelang ’ inmiddels een gebruikelijke naam is geworden voor een dergelijke dorpsorganisatie.

Genoemde opties zullen worden afgewogen door het bestuur en het bestuur zal in de voorjaarsbijeenkomst met een concreet voorstel komen.

Hans noemt de website (www.dorpsbelangnijensleek.nl) als nieuw communicatiemiddel voor de bewoners van Nijensleek. Aanwezigen spreken hun zorg uit dat inwoners zonder internet in de toekomst geen informatie zullen kunnen krijgen. Er worden verschillende voors-en-tegens bij deze ontwikkeling genoemd; buren kunnen buren-zonder-internet nieuws doorgeven. Er wordt door het bestuur doorlopend gekeken naar een optimale informatievoorziening. Verenigingen en initiatiefnemers van activiteiten zijn en worden uitgenodigd om hun activiteiten door te geven zodat deze via de site gecommuniceerd kunnen worden.

Glasvezel

Glasvezel Buitenaf gaat geen glasvezel aanleggen en alle verplichtingen die zijn aangegaan met de providers die namens GB handelen zijn vervallen.

Bewoners die overgestapt zijn naar Westerveld op Glas hebben nog tot 1 december de tijd om een aanvraag te doen voor tegemoetkoming in de kosten (€ 200) door de Stichting Dorpscentrum Nijensleek en Omstreken.

Ondergrondse afvalcontainer

Er is overleg geweest met wethouder Henk Doeven en met milieuambtenaar Ronald Nijhoff. In tegenstelling tot wat eerder werd bekendgemaakt krijgt ook Nijensleek een ondergrondse container voor restafval. Dorpsbelang heeft geadviseerd om deze te plaatsen bij de spoelplaats aan de Moerhoven. De Gemeente Westerveld en Stichting Spoelplaats Nijensleek gaan hierover in gesprek.

Informatiebijeenkomst Nieuwe Bewoners

Op 4 februari 2019 vindt in ‘Ons Dorpshuis’ in Wilhelminaoord een bijeenkomst plaats om ‘nieuwe bewoners’ van de kernen Vledder, Vledderveen, Wateren, Zorgvliet, Doldersum, Nijensleek, Frederiksoord en Wilhelminaoord te informeren over het leven in onze mooie dorpen. Dit is een initiatief van Naobur dat voor de tweede keer plaats vindt.

Een aantal bewoners en burgemeester Rikus Jager zullen vertellen over kunst, cultuur, natuur en de (ontstaans)geschiedenis van ons leefgebied en wat de verschillende dorpskernen de nieuwe bewoners te bieden hebben.

Het bleek vorig jaar moeilijk om de adressen van nieuwe bewoners via de gemeente te krijgen (privacy). Dus, als je nieuwe bewoners kent, tip ze dan (aanmelden en nadere info via bestuur).

Er bleek onder de aanwezigen ook belangstelling voor een dergelijke informatieve bijeenkomst voor bewoners die al langer in het gebied wonen.

Actie Zwerfafval

Kees van Hasselaar en Herma  Mulder ergerden zich in toenemende mate aan het zwerfafval in de bermen van de Schoolweg. Ze besloten om periodiek zwerfafval te gaan opruimen. Intussen bleek er een regeling vanuit de Gemeente Westerveld te zijn waarin bewoners/dorpsbelang gestimuleerd worden om zwerfafval te helpen opruimen. Er wordt hiervoor een vergoeding per km gegeven en materiaal om het vuil te verzamelen. De gemeente haalt dit verzamelde vuil op (wil graag meten om hoeveel vuil het gaat) en haalt ook groter vuil dat gedumpt wordt op.

Herma en Kees nemen de Schoolweg, Dwarsweg en (een deel van) de Hoofdweg voor hun rekening. Ze geven aan dat het een leuke en lonende activiteit is en dat extra handjes welkom zijn. De vergoeding voor het verzamelen van het afval komt in de kas van Dorpsbelang Nijensleek.

Wat verder ter tafel komt

Hans doet verslag van de ontwikkelingen in Frederiksoord die bij de bewonersbijeenkomst zijn gedeeld t.a.v. Huis van Weldadigheid, eindigen museum de Koloniehof, bijenexpertisecentrum, woonacademie Tuinbouwschool, ontwikkeling Mandenmakerij/Weverij

De eettafel Nijensleek organiseert op 4 januari een Nieuwjaarsbijeenkomst op Camping De Moesberg.

De aanwezigen ontvangen een folder met de route langs de Pauperportretten.

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in het voorjaar van 2019.

Houd in de tussenliggende periode de website www.dorpsbelangnijensleek.nl in de gaten en geef het adres van de website door aan buren, vrienden en bekenden.

Informatie over Nijensleek die je wil delen via de site kun je mailen naar infonijensleek@gmail.com of bezorgen bij Jenny van Hasselaar, Schoolweg 3

Nijensleek, 21 november

Namens de Stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o.

Hans Kroesen

 

 

  

 Nieuwsbrief nr 1- 2018        

Dit is de eerste nieuwsbrief in deze, nieuwe vorm.

We hopen dat het nieuwe logo jullie aanspreekt: de kleuren en de vorm staan voor de oorsprong van Nijensleek, de ‘nije slieken’, de nieuwe natte gronden die in de Middeleeuwen in cultuur zijn gebracht.  In het logo zijn de kleuren van deze natte gronden en grasland verwerkt.

De mooiste manier om met elkaar van gedachten te wisselen, om nieuws en nieuwtjes met elkaar uit te wisselen en om op de hoogte te blijven van elkaars ‘reilen en zeilen’ blijft: even bij elkaar aan lopen. Maar dat is niet altijd mogelijk in ons 4 km lange dorp. Daarom moeten we soms óók op een andere manier met elkaar communiceren.

Het dorpshuis Griet’nsteede aan de Schoolweg is er niet meer. Het Griet’nsteede Kwartaaltie houdt op te bestaan en zal niet meer worden verspreid.

Nieuwsbrieven zullen in het vervolg via onze nieuwe website worden gepubliceerd én  huis-aan-huis worden verspreid.

Een andere belangrijke verandering:

Stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o. wordt Stichting Dorpsbelang Nijensleek

Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o. heeft besloten om de stichting een ander naam te geven: Stichting Dorpsbelang Nijensleek.

De nieuwe Stichting gaat zich sterk maken voor het behartigen van de belangen van de inwoners, het vergroten van de saamhorigheid onder de bewoners van ons dorp en het verbeteren van de leefbaarheid in en direct rondom Nijensleek.

De gemeente Westerveld vindt het belangrijk om te weten wat er in de dorpen leeft en speelt. Zij willen de communicatie graag via de Dorpsbelangen laten verlopen.

In mei werd door het bestuur van Stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o. een bijeenkomst georganiseerd waar ondermeer de beoogde wijziging van het doel en daarmee ook de naam van de stichting voorgelegd zou worden aan de inwoners van Nijensleek. Omdat er  – afgezien van de bestuursleden – slechts 4 bewoners aanwezig waren, heeft het bestuur de bijeenkomst ter plaatse afgelast;  jammer dat wij jullie mening niet hebben kunnen horen.

Dorpsbelang Nijensleek is er vóór én namens de inwoners Nijensleek.
Dit proberen we te bereiken door:

 • Een onafhankelijk, transparant en toegankelijk klankbord te zijn voor de inwoners van Nijensleek en het buitengebied;
 • De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid te vergroten door het (laten) organiseren van activiteiten voor jong en oud;
 • Het behartigen van de belangen en een verbindende factor te zijn voor de inwoners van ons dorp met provincie, gemeente en overige instanties, organisaties en verenigingen;
 • Inwoners te informeren over ontwikkelingen die hen aangaan.

Website Dorpsbelang Nijensleek

Vanaf 1 november aanstaande kun je op de website www.dorpsbelangnijensleek.nl volgen wat er in en rondom Nijensleek de komende tijd te doen is. De verschillende verenigingen kunnen via deze website hun leden informeren. De actuele agenda met vergaderdata zal  via de website worden gecommuniceerd.  Wetenswaardigheden vanuit de gemeente Westerveld en andere voor ons relevante organisaties kunt u straks lezen op onze website.

Voor het levendig en actueel houden van deze website is ook de input van de bewoners van zeer groot belang!!  Op de website wordt aangegeven hoe u deze input aan ons kunt doorgeven.

 Najaarsbijeenkomst bewoners Nijensleek

Op maandag 19 november aanstaande organiseert Dorpsbelang Nijensleek een najaarsbijeenkomst voor alle bewoners. Tijdens deze bijeenkomst informeren we jullie graag over onze activiteiten en plannen en horen we graag wat er leeft onder jullie, de bewoners.

Op de website van Dorpsbelang Nijensleek ziet u straks de agenda, plaats en tijd voor deze bijeenkomst.

Als je wilt reageren, kom langs, je bent van harte welkom bij de bestuursleden. En je kunt vanaf
1 november ook reageren via het nieuwe mailadres welke te vinden is op de website.

Hartelijke groet,

Bestuur Dorpsbelang Nijensleek

Wieger Visser, voorzitter

Jenny van Hasselaar, secretaris

Jennie Baarda, penningmeester

Simon de Vries, lid

Hans Kroesen, lid

 

 

Nieuwsbrief nr 1 – 2020                                 6 januari 2020

 

Nieuw bestuur

Dorpsbelang Nijensleek heeft een nieuw bestuur! Marco Steenbergen, Jenny van Hasselaar, Connie Idserda, Jolanda Bergsma en Hans Kroesen vormen sinds begin december het bestuur van Dorpsbelang Nijensleek. Zoals jullie waarschijnlijk wel vernomen hebben, zijn Wieger Visser, Simon de Vries en Jennie Baarda dit jaar uit het bestuur getreden. Het bestuur heeft hen inmiddels voor hun enthousiasme en inzet voor ons dorp op een feestelijke manier bedankt. Op de eerstvolgende dorpsbijeenkomst zullen wij ongetwijfeld terugblikken op hun bestuursperiode.

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd, zal één van de eerste aandachtspunten van het nieuwe bestuur het aanpassen van de rechtsvorm worden: van Stichting naar Vereniging. Een verandering om de betrokkenheid onder de dorpsbewoners te verhogen en de transparantie naar de leden/bewoners te vergroten. De gemeente Westerveld heeft inmiddels toestemming verleend om de oude Stichting te kunnen liquideren. Met de gemeente zijn wij nog in gesprek over de voorwaarden voor het overhevelen van het batig saldo naar de nieuw op te richten Vereniging Dorpsbelang Nijensleek. Wij gaan er van uit dat hierover begin 2020  overeenstemming wordt bereikt.

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel

 

 

 

 

Op zaterdag 18 januari nodigen wij jullie van harte uit om gezamenlijk het nieuwe jaar met een drankje en een hapje in te luiden. Deze nieuwjaarsborrel vindt plaats in de kantine van camping De Moesbergen van 20.00 tot 22.00 uur.

Wij zullen dan kort terugblikken, maar vooral ook met elkaar spreken over een nieuwe toekomst voor de Vereniging Dorpsbelang Nijensleek.

Toekenning subsidie ‘kleine initiatieven’

Na onze oproep op de website van Dorpsbelang Nijensleek om met ideeën te komen voor de besteding van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor kleine initiatieven zijn er in totaal 13 ideeën aangemeld. Deze ideeën zijn op de website gepubliceerd. Inmiddels zijn er bedragen toegekend voor: het jaarlijkse onderhoud van de twee in Nijensleek aanwezige AED’s; het bouwen van een aantal mezenkasten (zodat mezen kunnen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups); de organisatie van een bijeenkomst voor nieuwe bewoners en tenslotte is er een bijdrage beschikbaar gesteld voor het idee om een Nijensleker ‘ommetje’ te realiseren.

Met de medewerking van gedreven bewoners van Nijensleek, zullen deze en mogelijk nog andere initiatieven in de komende periode uitgevoerd worden.

Bijdrage aansluiting op het glasvezelnetwerk

Inmiddels zijn bijna alle aangevraagde bijdragen aan de betrokken bewoners uitbetaald. Degene die voor deze bijdrage in aanmerking komen maar zich nog niet hebben gemeld, kunnen dat nog doen tot 1 februari 2020. Hierna stopt de door ons geïnitieerde actie! In totaal hebben in Nijensleek 39 huishoudens gevraagd om de bijdrage van € 200,- per huishouden voor aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Bouwen van mezenkasten

Op zaterdag 18 januari zullen vanaf 14.00 uur in de werkplaats van Claus van den Hoek (Bosschasteeg 4) ca. 30  mezenkasten worden gebouwd. In het kader van het subsidietraject  ‘kleine initiatieven’ van de Gemeente Westerveld is er € 300,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van het materiaal om mezenkasten te bouwen. De kasten zijn voor een groot deel door Claus voorbereid.  Jullie worden uitgenodigd om mee te helpen deze mezenkasten in elkaar te zetten. De kast(en) zullen in Nijensleek worden opgehangen om meer mezen in ons gebied aan te trekken. De mezen kunnen dan weer een bijdragen leveren aan de bestrijding van de eikenprocessierups.

Kijk op de facebookpagina van Nijensleek https://www.facebook.com/Nijensleek/ voor nadere informatie!

 

Nieuws uit de Gemeente Westerveld

Op woensdag 15 januari vanaf 19.30 uur zijn we uitgenodigd voor een nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis te Diever. Een mooie gelegenheid om met andere bewoners en onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad te spreken en van gedachten te wisselen. Meer info: https://www.gemeentewesterveld.nl/

Afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van de Gemeente Westerveld bewoners uitgenodigd om van gedachten te wisselen over een aantal thema’s. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd in ons regioblad ‘De Westervelder’. De thema’s zijn zeer divers en gaan o.m. over het te voeren ‘bomenbeleid’, ’inrichting openbare ruimte’ en ‘veiligheid’ in onze gemeente. Vanuit Dorpsbelang Nijensleek proberen we op deze bijeenkomsten aanwezig te zijn, maar alle bewonders zijn (via de aankondigingen in ‘De Westervelder’ https://westervelder.nl/)  uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Ook dit jaar is er een initiatief om een bijeenkomst voor ‘nieuwe bewoners’ te organiseren. De initiatiefnemer is ditmaal Dorpsbelang Vledderveen. De inwoners die in 2019 in ons deelgebied (oude dorpskern Vledder) komen wonen, willen we begin februari 2020 graag op deze manier verwelkomen. Als dit initiatief daadwerkelijk invulling krijgt ontvangen de nieuwe bewoners hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

De Stichting Naobuur heeft het idee ontwikkeld om door de introductie van een ‘buurtbus’ dorpsbewoners de gelegenheid te bieden om op een toegankelijke manier vervoerd te kunnen worden naar bv. de activiteiten in de dorpshuizen, de bibliotheek. Dit idee is inmiddels uitgevoerd en we kunnen binnenkort  informatie hierover vinden op de website van Stichting Naobuur (www.naobuur.nl)

Op 19, 20 en 21 juni vindt in Frederiksoord op het terrein van de Fruithof, een dansfestival plaats: Drenthe on the Move. Meer info: https://drentheonthemove.nl/

In juni wordt bekend of (een aantal) Koloniën van Weldadigheid de UNESCO Werelderfgoed-status krijgen. De verbinding tussen Frederiksoord en Veenhuizen zal dan (nog) duidelijker worden.

In dit kader is er een initiatief ontwikkeld om de contacten tussen de Koloniën te versterken. Een aantal bewoners/ondernemers uit ons gebied gaat met bewoners/ondernemers in Veenhuizen onderzoeken waar samengewerkt kan worden ten aanzien van cultuur/zorg/groen & food en recreatie.

Tot slot

Wij spreken elkaar weer op onze Nieuwjaarsborrel bij camping Moesberg op zaterdag 18 januari vanaf 20.00 uur!

 

 

NIEUWSBRIEF 1-2019

Nijensleek, 12 september 2019

Lange tijd  hebben jullie weinig gehoord van Dorpsbelang Nijensleek.  Dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over een aantal voor ons dorp belangrijke zaken.

   1. De overgang van Stichting naar Vereniging

Tot op heden hebben we te maken met de Stichting Dorpscentrum Nijensleek en Omstreken. Deze Stichting is destijds opgericht om naast het behartigen van de belangen van de inwoners van Nijensleek de exploitatie van een verenigingsgebouw mogelijk te maken. Zoals iedereen weet is het verenigingsgebouw (Griet’nsteede) met het omliggende terrein verkocht en maken we sinds een aantal jaren gebruik van vergaderruimte in het bedrijfsverzamelgebouw ’t Werkt aan de Hoofdweg.

Tijdens onze najaarsvergadering op 19 november vorig jaar heeft het bestuur het voornemen aangegeven om doelstellingen van de huidige Stichting aan te passen en de naam te veranderen in ‘Stichting Dorpsbelang Nijensleek’. Naar aanleiding van dit voornemen is door de vergadering het voorstel gedaan om voor Dorpsbelang Nijensleek een verenigingsstructuur te kiezen. Wij hebben deze suggestie overgenomen en hebben ons inmiddels georiënteerd op een verenigingsstructuur voor de nieuwe activiteiten van Dorpsbelang Nijensleek.

De Vereniging Dorpsbelang Nijensleek zal zich met name richten op het vergroten van de saamhorigheid onder de inwoners van Nijensleek en het verbeteren van de leefbaarheid in en direct rondom Nijensleek.  Getracht zal worden om dit doel te bereiken door:

   • Een onafhankelijk, transparant en toegankelijk klankbord te zijn voor de inwoners van Nijensleek en het buitengebied;
   • De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid te vergroten door het (laten) organiseren van activiteiten voor jong en oud;
   • Het behartigen van de belangen en een verbindende factor zijn voor de inwoners van ons dorp met provincie, gemeente en overige instanties, organisaties en verenigingen;
   • Inwoners te informeren over voor hen belangrijke ontwikkelingen.

Om de overgang van de huidige stichting naar een Vereniging Dorpsbelang Nijensleek mogelijk te maken, zal de huidige Stichting geliquideerd moeten worden en een nieuwe Vereniging moeten worden opgericht. Voor het liquideren van de huidige Stichting is toestemming van de gemeente Westerveld vereist. Inmiddels zijn wij hierover met de gemeente in gesprek.  Zodra de formele toestemming is verleend kan de Vereniging Dorpsbelang Nijensleek worden opgericht.

   1. Aansluiting op het glasvezelnetwerk

Inmiddels is de infrastructuur voor de aansluiting op het glasvezelnetwerk in Nijensleek afgerond en zijn cf. aanvraag de huishoudens aangesloten.  Zij kunnen nu gebruik maken van internet via het nieuwe glasvezelnetwerk. Dit betekent dat die inwoners die zich eerder bij ons hebben aangemeld voor de bijdrage van € 200,- per huishouden, deze bijdrage kunnen verzilveren.  Zoals afgesproken ontvangen zij deze bijdrage nadat de aansluitfactuur (bij voorkeur via het mailadres infonijensleek@gmail.com) is ontvangen.

   1. Ontwikkelingen binnen ons dorp

Met veel inzet en enthousiasme wordt door een aantal inwoners van de Schoolweg op regelmatige basis zwerfafval langs de wegen in Nijensleek verzameld. Op onze website kunt u de data waarneer het zwerfafval wordt verzameld vernemen.  Kees van Hasselaar coördineert deze actie. Laat hem weten (0521-380830) of en wanneer je het team kunt versterken!

Afgelopen zomer is er met de provincie en de gemeente Westerveld overleg geweest over het beperken van de maximale snelheid op de provinciale weg door Nijensleek ter hoogte van de CBS De Bron en het kruispunt Hoofdweg/Bosschasteeg. De Provincie heeft laten weten dat zij “geen gerede gronden hebben om  de huidige situatie aan te passen”.  Het antwoord van de Provincie op ons verzoek zal op onze website worden gepubliceerd.

Begin dit jaar is op de hoek Hoofdweg/Moersberger Erven een ondergrondse afvalcontainer geplaatst. Op ons verzoek is op deze locatie ook een parkeerplaats gecreëerd, waardoor een veiliger situatie is ontstaan wanneer het  afval wordt weggebracht.

Ook dit jaar heeft de gemeente Westerveld onze Stichting een subsidie van € 1500,- toegekend. Deze subsidie is bedoeld om kleine initiatieven in de dorpsgemeenschappen te stimuleren. Op onze website zullen wij de criteria voor de ideeën voor de besteding van deze subsidie publiceren. Wij vragen jullie om jullie ideeën kenbaar te maken.

Dit najaar gaat de Nijensleker Eettafel weer voor ons koken. Nadere informatie over de datum, tijd en het thema leest u o.m. op de website van Dorpsbelang Nijensleek (www.dorpsbelangnijensleek.nl).

Komend seizoen zullen de diverse verenigingen in Nijensleek weer hun periodieke bijeenkomsten organiseren in ’t Werkt aan de hoofdweg. Ook dit jaar zal onze Stichting de huur van de vergaderlocatie voor deze bijeenkomsten betalen.

   1. Tot slot

Nu een nieuwe Vereniging Dorpsbelang Nijensleek een feit wordt, zijn wij op zoek naar een aantal bestuursleden die zich – samen met de huidige bestuursleden – sterk gaan maken voor het realiseren van de doelstellingen van de nieuwe vereniging.  Jullie enthousiasme en inspiratie is van belang om van de nieuwe opzet een succes te maken. Meld je aan via één van onderstaande bestuursleden!

Namens het bestuur,

Jenny van Hasselaar                                                          Hans Kroesen

0521-380830/0623844973                                            0521-380022/ 0652071198

Website:                 www.dorpsbelangnijensleek.nl     

E-mail:                     infonijensleek@gmail.com

 

 

 

 

 

Verslag van de bijeenkomst 19 november 2018 van Dorpsbelang Nijensleek e.o. io.

Aanwezig: 20 bewoners, 3 bestuursleden; Jennie Baarda, Simon de Vries en Hans Kroesen.

Opening

Hans Kroesen heet iedereen van harte welkom. Hij legt uit waarom hij de bijeenkomst leidt: Wieger Visser heeft aangegeven op dit moment in zijn leven andere zaken voorrang te geven en zijn bestuurstaken neer te leggen. Jenny van Hasselaar heeft aangegeven tot 1 december geen bestuurstaken te vervullen aangezien zij herstelt van een medische ingreep.

Doelstellingen Stichting

Het bestuur heeft de afgelopen periode nagedacht over de toekomst van de Stichting   ‘Dorpscentrum Nijensleek en Omstreken’.

Het lijkt zinvol om de Stichting een nieuw doel te geven o.a. omdat het dorpshuis (Griet’nsteede) niet meer bestaat. Verenigingen moeten nog wel gefaciliteerd worden. Ook ziet de Gemeente Westerveld ‘Dorpsbelang’ steeds meer als gesprekspartner in de behartiging van de belangen van bewoners.

Voorgesteld wordt om de volgende doelstellingen te hanteren voor de nieuwe Stichting:

Een onafhankelijk, transparant en toegankelijk klankbord zijn voor de inwoners van Nijensleek en het buitengebied;

De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid vergroten door het (laten) organiseren van activiteiten voor jong en oud;

Het behartigen van de belangen en een verbindende factor zijn voor de inwoners van ons dorp met provincie, gemeente en overige instanties, organisaties en verenigingen;

Inwoners informeren over ontwikkelingen die hen aangaan

Ook wordt voorgesteld om de naam van de Stichting aan te passen t.w.: Dorpsbelang Nijensleek e.o.

Hans vraagt aan de aanwezigen of zij zich er in kunnen vinden. Het voorstel voor de tennaamstelling en de doelstellingenplan krijgt instemming.

Kees van Hasselaar vraagt zich af of een verenigingsvorm een betere optie is; leden hebben dan immers stemrecht en in een stichting kan een bestuur zonder mandaat handelen. Hans geeft aan dat ook binnen het bestuur gesproken is over een verenigingsstructuur voor Dorpsbelang Nijensleek.  De kans is groter dat de bewoners meer betrokken worden. Het lid zijn van een vereniging zorgt er voor dat bewoners letterlijk ‘een stem’ krijgen. Indien gekozen wordt voor  een verenigingsstructuur, dan blijven alle bewoners vanzelfsprekend  welkom op de bijeenkomsten van Dorpsbelang Nijensleek om zich te laten informeren over zaken die het dorp aangaan, maar alleen leden kunnen meebeslissen. 

Claus van den Hoek vraagt of niet alle bewoners lid gemaakt kunnen worden van de vereniging tenzij ze aangeven géén lid te willen zijn.

Wil Groot Boluit vraagt zich af of de naam ‘dorpsbelang’ niet teveel lijkt op die van politieke partijen.

Hans geeft aan de naam ‘dorpsbelang ’ inmiddels een gebruikelijke naam is geworden voor een dergelijke dorpsorganisatie.

Genoemde opties zullen worden afgewogen door het bestuur en het bestuur zal in de voorjaarsbijeenkomst met een concreet voorstel komen.

Hans noemt de website (www.dorpsbelangnijensleek.nl) als nieuw communicatiemiddel voor de bewoners van Nijensleek. Aanwezigen spreken hun zorg uit dat inwoners zonder internet in de toekomst geen informatie zullen kunnen krijgen. Er worden verschillende voors-en-tegens bij deze ontwikkeling genoemd; buren kunnen buren-zonder-internet nieuws doorgeven. Er wordt door het bestuur doorlopend gekeken naar een optimale informatievoorziening. Verenigingen en initiatiefnemers van activiteiten zijn en worden uitgenodigd om hun activiteiten door te geven zodat deze via de site gecommuniceerd kunnen worden.

Glasvezel

Glasvezel Buitenaf gaat geen glasvezel aanleggen en alle verplichtingen die zijn aangegaan met de providers die namens GB handelen zijn vervallen.

Bewoners die overgestapt zijn naar Westerveld op Glas hebben nog tot 1 december de tijd om een aanvraag te doen voor tegemoetkoming in de kosten (€ 200) door de Stichting Dorpscentrum Nijensleek en Omstreken.

Ondergrondse afvalcontainer

Er is overleg geweest met wethouder Henk Doeven en met milieuambtenaar Ronald Nijhoff. In tegenstelling tot wat eerder werd bekendgemaakt krijgt ook Nijensleek een ondergrondse container voor restafval. Dorpsbelang heeft geadviseerd om deze te plaatsen bij de spoelplaats aan de Moerhoven. De Gemeente Westerveld en Stichting Spoelplaats Nijensleek gaan hierover in gesprek.

Informatiebijeenkomst Nieuwe Bewoners

Op 4 februari 2019 vindt in ‘Ons Dorpshuis’ in Wilhelminaoord een bijeenkomst plaats om ‘nieuwe bewoners’ van de kernen Vledder, Vledderveen, Wateren, Zorgvliet, Doldersum, Nijensleek, Frederiksoord en Wilhelminaoord te informeren over het leven in onze mooie dorpen. Dit is een initiatief van Naobur dat voor de tweede keer plaats vindt.

Een aantal bewoners en burgemeester Rikus Jager zullen vertellen over kunst, cultuur, natuur en de (ontstaans)geschiedenis van ons leefgebied en wat de verschillende dorpskernen de nieuwe bewoners te bieden hebben.

Het bleek vorig jaar moeilijk om de adressen van nieuwe bewoners via de gemeente te krijgen (privacy). Dus, als je nieuwe bewoners kent, tip ze dan (aanmelden en nadere info via bestuur).

Er bleek onder de aanwezigen ook belangstelling voor een dergelijke informatieve bijeenkomst voor bewoners die al langer in het gebied wonen.

Actie Zwerfafval

Kees van Hasselaar en Herma  Mulder ergerden zich in toenemende mate aan het zwerfafval in de bermen van de Schoolweg. Ze besloten om periodiek zwerfafval te gaan opruimen. Intussen bleek er een regeling vanuit de Gemeente Westerveld te zijn waarin bewoners/dorpsbelang gestimuleerd worden om zwerfafval te helpen opruimen. Er wordt hiervoor een vergoeding per km gegeven en materiaal om het vuil te verzamelen. De gemeente haalt dit verzamelde vuil op (wil graag meten om hoeveel vuil het gaat) en haalt ook groter vuil dat gedumpt wordt op.

Herma en Kees nemen de Schoolweg, Dwarsweg en (een deel van) de Hoofdweg voor hun rekening. Ze geven aan dat het een leuke en lonende activiteit is en dat extra handjes welkom zijn. De vergoeding voor het verzamelen van het afval komt in de kas van Dorpsbelang Nijensleek.

Wat verder ter tafel komt

Hans doet verslag van de ontwikkelingen in Frederiksoord die bij de bewonersbijeenkomst zijn gedeeld t.a.v. Huis van Weldadigheid, eindigen museum de Koloniehof, bijenexpertisecentrum, woonacademie Tuinbouwschool, ontwikkeling Mandenmakerij/Weverij

De eettafel Nijensleek organiseert op 4 januari een Nieuwjaarsbijeenkomst op Camping De Moesberg.

De aanwezigen ontvangen een folder met de route langs de Pauperportretten.

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in het voorjaar van 2019.

Houd in de tussenliggende periode de website www.dorpsbelangnijensleek.nl in de gaten en geef het adres van de website door aan buren, vrienden en bekenden.

Informatie over Nijensleek die je wil delen via de site kun je mailen naar infonijensleek@gmail.com of bezorgen bij Jenny van Hasselaar, Schoolweg 3

Nijensleek, 21 november

Namens de Stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o.

Hans Kroesen

 

 

  

 Nieuwsbrief nr 1- 2018        

Dit is de eerste nieuwsbrief in deze, nieuwe vorm.

We hopen dat het nieuwe logo jullie aanspreekt: de kleuren en de vorm staan voor de oorsprong van Nijensleek, de ‘nije slieken’, de nieuwe natte gronden die in de Middeleeuwen in cultuur zijn gebracht.  In het logo zijn de kleuren van deze natte gronden en grasland verwerkt.

De mooiste manier om met elkaar van gedachten te wisselen, om nieuws en nieuwtjes met elkaar uit te wisselen en om op de hoogte te blijven van elkaars ‘reilen en zeilen’ blijft: even bij elkaar aan lopen. Maar dat is niet altijd mogelijk in ons 4 km lange dorp. Daarom moeten we soms óók op een andere manier met elkaar communiceren.

Het dorpshuis Griet’nsteede aan de Schoolweg is er niet meer. Het Griet’nsteede Kwartaaltie houdt op te bestaan en zal niet meer worden verspreid.

Nieuwsbrieven zullen in het vervolg via onze nieuwe website worden gepubliceerd én  huis-aan-huis worden verspreid.

Een andere belangrijke verandering:

Stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o. wordt Stichting Dorpsbelang Nijensleek

Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o. heeft besloten om de stichting een ander naam te geven: Stichting Dorpsbelang Nijensleek.

De nieuwe Stichting gaat zich sterk maken voor het behartigen van de belangen van de inwoners, het vergroten van de saamhorigheid onder de bewoners van ons dorp en het verbeteren van de leefbaarheid in en direct rondom Nijensleek.

De gemeente Westerveld vindt het belangrijk om te weten wat er in de dorpen leeft en speelt. Zij willen de communicatie graag via de Dorpsbelangen laten verlopen.

In mei werd door het bestuur van Stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o. een bijeenkomst georganiseerd waar ondermeer de beoogde wijziging van het doel en daarmee ook de naam van de stichting voorgelegd zou worden aan de inwoners van Nijensleek. Omdat er  – afgezien van de bestuursleden – slechts 4 bewoners aanwezig waren, heeft het bestuur de bijeenkomst ter plaatse afgelast;  jammer dat wij jullie mening niet hebben kunnen horen.

Dorpsbelang Nijensleek is er vóór én namens de inwoners Nijensleek.
Dit proberen we te bereiken door:

 • Een onafhankelijk, transparant en toegankelijk klankbord te zijn voor de inwoners van Nijensleek en het buitengebied;
 • De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid te vergroten door het (laten) organiseren van activiteiten voor jong en oud;
 • Het behartigen van de belangen en een verbindende factor te zijn voor de inwoners van ons dorp met provincie, gemeente en overige instanties, organisaties en verenigingen;
 • Inwoners te informeren over ontwikkelingen die hen aangaan.

Website Dorpsbelang Nijensleek

Vanaf 1 november aanstaande kun je op de website www.dorpsbelangnijensleek.nl volgen wat er in en rondom Nijensleek de komende tijd te doen is. De verschillende verenigingen kunnen via deze website hun leden informeren. De actuele agenda met vergaderdata zal  via de website worden gecommuniceerd.  Wetenswaardigheden vanuit de gemeente Westerveld en andere voor ons relevante organisaties kunt u straks lezen op onze website.

Voor het levendig en actueel houden van deze website is ook de input van de bewoners van zeer groot belang!!  Op de website wordt aangegeven hoe u deze input aan ons kunt doorgeven.

 Najaarsbijeenkomst bewoners Nijensleek

Op maandag 19 november aanstaande organiseert Dorpsbelang Nijensleek een najaarsbijeenkomst voor alle bewoners. Tijdens deze bijeenkomst informeren we jullie graag over onze activiteiten en plannen en horen we graag wat er leeft onder jullie, de bewoners.

Op de website van Dorpsbelang Nijensleek ziet u straks de agenda, plaats en tijd voor deze bijeenkomst.

Als je wilt reageren, kom langs, je bent van harte welkom bij de bestuursleden. En je kunt vanaf
1 november ook reageren via het nieuwe mailadres welke te vinden is op de website.

Hartelijke groet,

Bestuur Dorpsbelang Nijensleek

Wieger Visser, voorzitter

Jenny van Hasselaar, secretaris

Jennie Baarda, penningmeester

Simon de Vries, lid

Hans Kroesen, lid

 

 

Nieuwsbrief nr 1 – 2020                                 6 januari 2020

 

Nieuw bestuur

Dorpsbelang Nijensleek heeft een nieuw bestuur! Marco Steenbergen, Jenny van Hasselaar, Connie Idserda, Jolanda Bergsma en Hans Kroesen vormen sinds begin december het bestuur van Dorpsbelang Nijensleek. Zoals jullie waarschijnlijk wel vernomen hebben, zijn Wieger Visser, Simon de Vries en Jennie Baarda dit jaar uit het bestuur getreden. Het bestuur heeft hen inmiddels voor hun enthousiasme en inzet voor ons dorp op een feestelijke manier bedankt. Op de eerstvolgende dorpsbijeenkomst zullen wij ongetwijfeld terugblikken op hun bestuursperiode.

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd, zal één van de eerste aandachtspunten van het nieuwe bestuur het aanpassen van de rechtsvorm worden: van Stichting naar Vereniging. Een verandering om de betrokkenheid onder de dorpsbewoners te verhogen en de transparantie naar de leden/bewoners te vergroten. De gemeente Westerveld heeft inmiddels toestemming verleend om de oude Stichting te kunnen liquideren. Met de gemeente zijn wij nog in gesprek over de voorwaarden voor het overhevelen van het batig saldo naar de nieuw op te richten Vereniging Dorpsbelang Nijensleek. Wij gaan er van uit dat hierover begin 2020  overeenstemming wordt bereikt.

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel

 

 

 

 

Op zaterdag 18 januari nodigen wij jullie van harte uit om gezamenlijk het nieuwe jaar met een drankje en een hapje in te luiden. Deze nieuwjaarsborrel vindt plaats in de kantine van camping De Moesbergen van 20.00 tot 22.00 uur.

Wij zullen dan kort terugblikken, maar vooral ook met elkaar spreken over een nieuwe toekomst voor de Vereniging Dorpsbelang Nijensleek.

Toekenning subsidie ‘kleine initiatieven’

Na onze oproep op de website van Dorpsbelang Nijensleek om met ideeën te komen voor de besteding van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor kleine initiatieven zijn er in totaal 13 ideeën aangemeld. Deze ideeën zijn op de website gepubliceerd. Inmiddels zijn er bedragen toegekend voor: het jaarlijkse onderhoud van de twee in Nijensleek aanwezige AED’s; het bouwen van een aantal mezenkasten (zodat mezen kunnen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups); de organisatie van een bijeenkomst voor nieuwe bewoners en tenslotte is er een bijdrage beschikbaar gesteld voor het idee om een Nijensleker ‘ommetje’ te realiseren.

Met de medewerking van gedreven bewoners van Nijensleek, zullen deze en mogelijk nog andere initiatieven in de komende periode uitgevoerd worden.

Bijdrage aansluiting op het glasvezelnetwerk

Inmiddels zijn bijna alle aangevraagde bijdragen aan de betrokken bewoners uitbetaald. Degene die voor deze bijdrage in aanmerking komen maar zich nog niet hebben gemeld, kunnen dat nog doen tot 1 februari 2020. Hierna stopt de door ons geïnitieerde actie! In totaal hebben in Nijensleek 39 huishoudens gevraagd om de bijdrage van € 200,- per huishouden voor aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Bouwen van mezenkasten

Op zaterdag 18 januari zullen vanaf 14.00 uur in de werkplaats van Claus van den Hoek (Bosschasteeg 4) ca. 30  mezenkasten worden gebouwd. In het kader van het subsidietraject  ‘kleine initiatieven’ van de Gemeente Westerveld is er € 300,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van het materiaal om mezenkasten te bouwen. De kasten zijn voor een groot deel door Claus voorbereid.  Jullie worden uitgenodigd om mee te helpen deze mezenkasten in elkaar te zetten. De kast(en) zullen in Nijensleek worden opgehangen om meer mezen in ons gebied aan te trekken. De mezen kunnen dan weer een bijdragen leveren aan de bestrijding van de eikenprocessierups.

Kijk op de facebookpagina van Nijensleek https://www.facebook.com/Nijensleek/ voor nadere informatie!

 

Nieuws uit de Gemeente Westerveld

Op woensdag 15 januari vanaf 19.30 uur zijn we uitgenodigd voor een nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis te Diever. Een mooie gelegenheid om met andere bewoners en onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad te spreken en van gedachten te wisselen. Meer info: https://www.gemeentewesterveld.nl/

Afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van de Gemeente Westerveld bewoners uitgenodigd om van gedachten te wisselen over een aantal thema’s. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd in ons regioblad ‘De Westervelder’. De thema’s zijn zeer divers en gaan o.m. over het te voeren ‘bomenbeleid’, ’inrichting openbare ruimte’ en ‘veiligheid’ in onze gemeente. Vanuit Dorpsbelang Nijensleek proberen we op deze bijeenkomsten aanwezig te zijn, maar alle bewonders zijn (via de aankondigingen in ‘De Westervelder’ https://westervelder.nl/)  uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Ook dit jaar is er een initiatief om een bijeenkomst voor ‘nieuwe bewoners’ te organiseren. De initiatiefnemer is ditmaal Dorpsbelang Vledderveen. De inwoners die in 2019 in ons deelgebied (oude dorpskern Vledder) komen wonen, willen we begin februari 2020 graag op deze manier verwelkomen. Als dit initiatief daadwerkelijk invulling krijgt ontvangen de nieuwe bewoners hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

De Stichting Naobuur heeft het idee ontwikkeld om door de introductie van een ‘buurtbus’ dorpsbewoners de gelegenheid te bieden om op een toegankelijke manier vervoerd te kunnen worden naar bv. de activiteiten in de dorpshuizen, de bibliotheek. Dit idee is inmiddels uitgevoerd en we kunnen binnenkort  informatie hierover vinden op de website van Stichting Naobuur (www.naobuur.nl)

Op 19, 20 en 21 juni vindt in Frederiksoord op het terrein van de Fruithof, een dansfestival plaats: Drenthe on the Move. Meer info: https://drentheonthemove.nl/

In juni wordt bekend of (een aantal) Koloniën van Weldadigheid de UNESCO Werelderfgoed-status krijgen. De verbinding tussen Frederiksoord en Veenhuizen zal dan (nog) duidelijker worden.

In dit kader is er een initiatief ontwikkeld om de contacten tussen de Koloniën te versterken. Een aantal bewoners/ondernemers uit ons gebied gaat met bewoners/ondernemers in Veenhuizen onderzoeken waar samengewerkt kan worden ten aanzien van cultuur/zorg/groen & food en recreatie.

Tot slot

Wij spreken elkaar weer op onze Nieuwjaarsborrel bij camping Moesberg op zaterdag 18 januari vanaf 20.00 uur!

 

Nieuwsbrief nr 1 – 2020                                 6 januari 2020

 

Nieuw bestuur

Dorpsbelang Nijensleek heeft een nieuw bestuur! Marco Steenbergen, Jenny van Hasselaar, Connie Idserda, Jolanda Bergsma en Hans Kroesen vormen sinds begin december het bestuur van Dorpsbelang Nijensleek. Zoals jullie waarschijnlijk wel vernomen hebben, zijn Wieger Visser, Simon de Vries en Jennie Baarda dit jaar uit het bestuur getreden. Het bestuur heeft hen inmiddels voor hun enthousiasme en inzet voor ons dorp op een feestelijke manier bedankt. Op de eerstvolgende dorpsbijeenkomst zullen wij ongetwijfeld terugblikken op hun bestuursperiode.

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd, zal één van de eerste aandachtspunten van het nieuwe bestuur het aanpassen van de rechtsvorm worden: van Stichting naar Vereniging. Een verandering om de betrokkenheid onder de dorpsbewoners te verhogen en de transparantie naar de leden/bewoners te vergroten. De gemeente Westerveld heeft inmiddels toestemming verleend om de oude Stichting te kunnen liquideren. Met de gemeente zijn wij nog in gesprek over de voorwaarden voor het overhevelen van het batig saldo naar de nieuw op te richten Vereniging Dorpsbelang Nijensleek. Wij gaan er van uit dat hierover begin 2020  overeenstemming wordt bereikt.

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel

Op zaterdag 18 januari nodigen wij jullie van harte uit om gezamenlijk het nieuwe jaar met een drankje en een hapje in te luiden. Deze nieuwjaarsborrel vindt plaats in de kantine van camping De Moesbergen van 20.00 tot 22.00 uur.

Wij zullen dan kort terugblikken, maar vooral ook met elkaar spreken over een nieuwe toekomst voor de Vereniging Dorpsbelang Nijensleek.

Toekenning subsidie ‘kleine initiatieven’

Na onze oproep op de website van Dorpsbelang Nijensleek om met ideeën te komen voor de besteding van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor kleine initiatieven zijn er in totaal 13 ideeën aangemeld. Deze ideeën zijn op de website gepubliceerd. Inmiddels zijn er bedragen toegekend voor: het jaarlijkse onderhoud van de twee in Nijensleek aanwezige AED’s; het bouwen van een aantal mezenkasten (zodat mezen kunnen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups); de organisatie van een bijeenkomst voor nieuwe bewoners en tenslotte is er een bijdrage beschikbaar gesteld voor het idee om een Nijensleker ‘ommetje’ te realiseren.

Met de medewerking van gedreven bewoners van Nijensleek, zullen deze en mogelijk nog andere initiatieven in de komende periode uitgevoerd worden.

Bijdrage aansluiting op het glasvezelnetwerk

Inmiddels zijn bijna alle aangevraagde bijdragen aan de betrokken bewoners uitbetaald. Degene die voor deze bijdrage in aanmerking komen maar zich nog niet hebben gemeld, kunnen dat nog doen tot 1 februari 2020. Hierna stopt de door ons geïnitieerde actie! In totaal hebben in Nijensleek 39 huishoudens gevraagd om de bijdrage van € 200,- per huishouden voor aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Bouwen van mezenkasten

Op zaterdag 18 januari zullen vanaf 14.00 uur in de werkplaats van Claus van den Hoek (Bosschasteeg 4) ca. 30  mezenkasten worden gebouwd. In het kader van het subsidietraject  ‘kleine initiatieven’ van de Gemeente Westerveld is er € 300,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van het materiaal om mezenkasten te bouwen. De kasten zijn voor een groot deel door Claus voorbereid.  Jullie worden uitgenodigd om mee te helpen deze mezenkasten in elkaar te zetten. De kast(en) zullen in Nijensleek worden opgehangen om meer mezen in ons gebied aan te trekken. De mezen kunnen dan weer een bijdragen leveren aan de bestrijding van de eikenprocessierups.

Kijk op de facebookpagina van Nijensleek https://www.facebook.com/Nijensleek/ voor nadere informatie!

 

Nieuws uit de Gemeente Westerveld

Op woensdag 15 januari vanaf 19.30 uur zijn we uitgenodigd voor een nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis te Diever. Een mooie gelegenheid om met andere bewoners en onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad te spreken en van gedachten te wisselen. Meer info: https://www.gemeentewesterveld.nl/

Afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van de Gemeente Westerveld bewoners uitgenodigd om van gedachten te wisselen over een aantal thema’s. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd in ons regioblad ‘De Westervelder’. De thema’s zijn zeer divers en gaan o.m. over het te voeren ‘bomenbeleid’, ’inrichting openbare ruimte’ en ‘veiligheid’ in onze gemeente. Vanuit Dorpsbelang Nijensleek proberen we op deze bijeenkomsten aanwezig te zijn, maar alle bewonders zijn (via de aankondigingen in ‘De Westervelder’ https://westervelder.nl/)  uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Ook dit jaar is er een initiatief om een bijeenkomst voor ‘nieuwe bewoners’ te organiseren. De initiatiefnemer is ditmaal Dorpsbelang Vledderveen. De inwoners die in 2019 in ons deelgebied (oude dorpskern Vledder) komen wonen, willen we begin februari 2020 graag op deze manier verwelkomen. Als dit initiatief daadwerkelijk invulling krijgt ontvangen de nieuwe bewoners hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

De Stichting Naobuur heeft het idee ontwikkeld om door de introductie van een ‘buurtbus’ dorpsbewoners de gelegenheid te bieden om op een toegankelijke manier vervoerd te kunnen worden naar bv. de activiteiten in de dorpshuizen, de bibliotheek. Dit idee is inmiddels uitgevoerd en we kunnen binnenkort  informatie hierover vinden op de website van Stichting Naobuur (www.naobuur.nl)

Op 19, 20 en 21 juni vindt in Frederiksoord op het terrein van de Fruithof, een dansfestival plaats: Drenthe on the Move. Meer info: https://drentheonthemove.nl/

In juni wordt bekend of (een aantal) Koloniën van Weldadigheid de UNESCO Werelderfgoed-status krijgen. De verbinding tussen Frederiksoord en Veenhuizen zal dan (nog) duidelijker worden.

In dit kader is er een initiatief ontwikkeld om de contacten tussen de Koloniën te versterken. Een aantal bewoners/ondernemers uit ons gebied gaat met bewoners/ondernemers in Veenhuizen onderzoeken waar samengewerkt kan worden ten aanzien van cultuur/zorg/groen & food en recreatie.

Tot slot

Wij spreken elkaar weer op onze Nieuwjaarsborrel bij camping Moesberg op zaterdag 18 januari vanaf 20.00 uur!